Seminář

BOZP na staveništi a ve výstavbě

Koordinátor BOZP, plán BOZP a oznámení o zahájení stavby na OPI

Ing. Jindřich Pater

Seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Obsah semináře:

  • Koordinátor BOZP na staveništi

Podle zákona č. 309/2006 Sb., budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

  • Plán BOZP na staveništi

Zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán (i jeho aktualizace) zpracovává koordinátor.
Rozsah a obsah plánu je stanoven v příloze č. 6 NV č. 591/2006 Sb.

  • Oznámení o zahájení prací na OIP

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující FO zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví musí zadavatel stavby nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na OIP oznámení o zahájení prací.

Lektor

Ing. Jindřich Pater

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.10.2020

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.