Akademie Dashöfer

Daňový specialista

Last Minute sleva 32 %

Ing. Jana Kolářová, Ing. Věra Engelmannová, Ing. Romana Nováková, Ing. Jan Koreček, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., RNDr. Ivan Brychta, JUDr. Gabriela Vilímková, Ing. David Hubal

Kombinovaná forma prezenčního a distančního studia Akademie Daňový specialista poskytne solidní základ k rozšíření znalostí v daních, účetnictví a souvisejícího práva.

Kombinovaná forma prezenčního a distančního studia Akademie Daňový specialista poskytne solidní základ k rozšíření znalostí v daních, účetnictví a souvisejícího práva. Projdeme daňové zákony a účetnictví tak, aby účastníci byli připraveni na nástrahy teorie a především praxe a věděli, jak řešit celou řadu standardních i specifických situací. Jednotlivé daně probereme s ohledem na zaměření posluchačů, tj. budou zdůrazněna témata a postupy, které se mohou hodit zájemcům o zkoušky na daňového poradce. Předpokládá se základní znalost problematiky daní a účetnictví.

O čem tato Akademie vlastně je

Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte např. v daních z příjmů transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový podle pravidel obsažených v § 23 zákona o daních z příjmů. Také aplikaci zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí v praxi, a to i ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dále, kdo je poplatníkem silniční daně, v jakých případech není nutno silniční daň hradit, v jaké výši je povinnost hradit zálohy na silniční daň. Dozvíte se také, jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí ve specifických situacích (přeměna obchodní společnosti, koupě závodu, vklad obchodního závodu do obchodní korporace, dražba).

Více času věnujeme DPH, protože je daní, která je v praxi řešena vůbec nejčastěji. U každého plnění je potřeba zvážit hned několik aspektů, aby byla výsledná daň v souladu s předpisy. Je potřeba rozlišit dodání zboží od poskytnutí služby a v návaznosti na to vyhodnotit sazbu daně a případné osvobození. Samostatnou kapitolou je pak stanovení místa plnění. Dalším velkým okruhem jsou pravidla pro okamžik přiznání daně či plnění a vystavování daňových dokladů.

„Hmota žije v procesu“, říká klasik. Bez znalosti pravidel řízení může řízení snadno skončit drahým neúspěchem. Seminář o daňovém řádu se proto zaměří na rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt, nejobvyklejší postupy správce daně (postup k odstranění pochybností, kontrola, neformální kontakty správce daně) a nejčastější chyby daňových subjektů. Zároveň bude účastníkům vyložena základní struktura daňového řádu pro využití v každodenním životě daňového subjektu.

Obsah jednotlivých částí

Daně z příjmů

 • Principy zdanění fyzických osob (příjmy nezdaňované a osvobozené, dílčí základy, způsob uplatňování výdajů, odčitatelné položky a slevy na dani)
 • Principy zdanění právnických osob (příjmy nezdaňované a osvobozené, zdanění veřejně prospěšných poplatníků, odčitatelné položky a slevy na dani)
 • Daňově účinné a nedaňové náklady v příkladech
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti pohledem zaměstnavatele coby plátce
 • Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (pravidla v § 23 v příkladech, vazba na daňové přiznání)
 • Předpokládá se základní znalost problematiky daně z příjmů, neboť budou probírány i složitější postupy a příklady 

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • Účetní pohled na tvorbu rezerv a opravných položek (vymezení, podmínky tvorby a rozpouštění, příklady)
 • Podmínky daňově účinné tvorby rezerv a opravných položek podle zákona o rezervách (obecné podmínky, konkrétní příklady použití, výklad souvisejícího daňového režimu)
 • Ukázka postupu (vč. souvisejícího účtování) na příkladech 

Daň z přidané hodnoty:

 • Kdy se osoba musí registrovat k DPH, co se započítává do obratu
 • Místo plnění u dodání zboží a u poskytování služeb
 • Okamžik přiznání plnění, DUZP
 • Přiznávání plnění přes hranice – poskytnutých i přijatých
 • Vystavování daňových dokladů
 • Opravy základu daně a vystavování opravných daňových dokladů
 • Osvobození od DPH
 • Nárok na odpočet a jeho korekce 

Daň z nabytí nemovitých věcí:

 • Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
 • Zdanění v souvislosti s právem stavby
 • Osvobození v případě nabytí dokončené nebo užívané stavby rodinného domu nebo jednotky
 • Zdanění směny
 • Způsob určení nabývací hodnoty
 • Případy, kdy lze využít pro určení srovnávací daňového hodnoty směrnou hodnotu a s tím související procesní postupy
 • Zánik daňové povinnosti 

Daň z nemovitých věcí

 • Předmět daně
 • Osvobození o daně
 • Základ daně
 • Sazby daně
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Daňové přiznání 

Daň silniční

 • Předmět silniční daně
 • Osvobození od daně versus sleva na dani
 • Poplatník silniční daně
 • Vznik a zánik daňové povinnosti 

Účetnictví

Daňové souvislosti s účetnictvím obchodních korporací

 • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
 • Zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby
 • Pohledávky a závazky z obchodního styku
 • Pohledávky a závazky se společníky a zaměstnanci
 • Rezervy a opravné položky
 • Splatná a odložená daň
 • Účetní závěrka a vykazování daní v účetních výkazech 

Daňový řád

 • Základní struktura daňového řádu pro využití v každodenním životě daňového subjektu
 • Rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt
 • Nejobvyklejší postupy správce daně (postup k odstranění pochybností, kontrola, neformální kontakty správce daně)
 • Nejčastější chyby daňových subjektů 

Právo pro účetní a daňové pracovníky

 • Základní členění právních oborů a postavení účastníka v nich
 • Subjekty práva a jejich členění
 • Jednání, zastoupení a právní jednání, delikty
 • Vlastnictví a jeho členění
 • Závazky a jejich členění
 • Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Datum

 

Téma dopoledního semináře

 

Téma odpoledního semináře

20. 2. 2019 (středa)

9-12

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

13-16

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

28. 2. 2019 (čtvrtek)

9-12

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing. Věra Engelmannová

13-16

Daň silniční
Ing. Romana Nováková

6. 3. 2019 (středa)

9-12

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

13-16

Daň z nemovitých věcí
Ing. Jan Koreček

12. 3. 2019 (úterý)

9-12

Účetnictví
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

13-16

Účetnictví
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

21. 3. 2019 (čtvrtek)

9-12

Daně z příjmů
RNDr. Ivan Brychta

13-16

Daně z příjmů, ZoR
RNDr. Ivan Brychta

26. 3. 2019 (úterý)

9-12

Právo pro účetní a daňové pracovníky
JUDr. Gabriela Vilímková

13-16

Daňový řád
Ing. David Hubal

 Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Výhodou je pro účetní, auditory, daňové pracovníky, zaměstnance daňových a auditorských či právních kanceláří, které se zabývají daňovou problematikou. Určitě je přínosný také pro zájemce o přípravu na zkoušky na daňového poradce. Není určen pro začátečníky. 

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku účetnictví a daní osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Věra Engelmannová

V roce 1992 absolvovala VŠE v Praze. Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu, od roku 2011 vedoucí Oddělení majetkových daní a daně silniční na Generálním finančním ředitelství a od roku 2016 ředitel Odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend na…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Romana Nováková

Od roku 2007 je daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a od roku 2010 zapsaným daňovým poradcem v Evropském seznamu daňových poradců. Od roku 2008 je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je členem pracovní skupiny pro insolvenční právo u Komory daňových poradců a zároveň je členem…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Koreček

V roce 2012 absolvoval Vysokou školu finanční a správní v Praze. Od roku 2001 správcem daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním úřadu pro Prahu 10, od roku 2012 metodikem daně z nemovitých věcí na Generálním finančním ředitelství a od roku 2016 je vedoucím Oddělení majetkových daní a daně silniční na…

Více informací a další semináře lektora

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968, v letech 1994 až 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Gabriela Vilímková

Je advokátkou a zapsanou mediátorkou.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokacii se věnuje od ukončení právnické fakulty, od roku 1992 pracuje jako samostatná advokátka. Zaměřuje se na obchodní a občanskoprávní záležitosti, právo a spory, rodinné záležitosti a spory. Od roku 2011 se věnuje mediaci, je zapsanou mediátorkou…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Hubal

Specialista na daňový proces, UNTAX s.r.o.

David Hubal se specializuje zastoupení klientů ve sporech daňových subjektů s Finanční správou ČR a to jak před správními orgány, tak v řízeních před správními soudy. Tématům konfliktů daňových subjektů se státní správou se věnuje i v přednáškové činnosti a v příspěvcích na odborných konferencích.

Více informací a další semináře lektora

Last Minute sleva 32 %!

Běžná cena: 39 990 Kč

Akční cena: 26 993 Kč + 21 % DPH

Termíny a místo konání

20.2. – 26.3.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

33683

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.