Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie Dashöfer

Daňový specialista
Last Minute sleva 32 %

Kombinovaná forma prezenčního a distančního studia Akademie Daňový specialista poskytne solidní základ k rozšíření znalostí v daních, účetnictví a souvisejícího práva. Projdeme daňové zákony a účetnictví tak, aby účastníci byli připraveni na nástrahy teorie a především praxe a věděli, jak řešit celou řadu standardních i specifických situací. Jednotlivé daně probereme s ohledem na zaměření posluchačů, tj. budou zdůrazněna témata a postupy, které se mohou hodit zájemcům o zkoušky na daňového poradce. Předpokládá se základní znalost problematiky daní a účetnictví.

O čem tato Akademie vlastně je

Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte např. v daních z příjmů transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový podle pravidel obsažených v § 23 zákona o daních z příjmů. Také aplikaci zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí v praxi, a to i ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dále, kdo je poplatníkem silniční daně, v jakých případech není nutno silniční daň hradit, v jaké výši je povinnost hradit zálohy na silniční daň. Dozvíte se také, jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí ve specifických situacích (přeměna obchodní společnosti, koupě závodu, vklad obchodního závodu do obchodní korporace, dražba).

Více času věnujeme DPH, protože je daní, která je v praxi řešena vůbec nejčastěji. U každého plnění je potřeba zvážit hned několik aspektů, aby byla výsledná daň v souladu s předpisy. Je potřeba rozlišit dodání zboží od poskytnutí služby a v návaznosti na to vyhodnotit sazbu daně a případné osvobození. Samostatnou kapitolou je pak stanovení místa plnění. Dalším velkým okruhem jsou pravidla pro okamžik přiznání daně či plnění a vystavování daňových dokladů.

„Hmota žije v procesu“, říká klasik. Bez znalosti pravidel řízení může řízení snadno skončit drahým neúspěchem. Seminář o daňovém řádu se proto zaměří na rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt, nejobvyklejší postupy správce daně (postup k odstranění pochybností, kontrola, neformální kontakty správce daně) a nejčastější chyby daňových subjektů. Zároveň bude účastníkům vyložena základní struktura daňového řádu pro využití v každodenním životě daňového subjektu.

Obsah jednotlivých částí

Daně z příjmů

 • Principy zdanění fyzických osob (příjmy nezdaňované a osvobozené, dílčí základy, způsob uplatňování výdajů, odčitatelné položky a slevy na dani)
 • Principy zdanění právnických osob (příjmy nezdaňované a osvobozené, zdanění veřejně prospěšných poplatníků, odčitatelné položky a slevy na dani)
 • Daňově účinné a nedaňové náklady v příkladech
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti pohledem zaměstnavatele coby plátce
 • Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (pravidla v § 23 v příkladech, vazba na daňové přiznání)
 • Předpokládá se základní znalost problematiky daně z příjmů, neboť budou probírány i složitější postupy a příklady 

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • Účetní pohled na tvorbu rezerv a opravných položek (vymezení, podmínky tvorby a rozpouštění, příklady)
 • Podmínky daňově účinné tvorby rezerv a opravných položek podle zákona o rezervách (obecné podmínky, konkrétní příklady použití, výklad souvisejícího daňového režimu)
 • Ukázka postupu (vč. souvisejícího účtování) na příkladech 

Daň z přidané hodnoty:

 • Kdy se osoba musí registrovat k DPH, co se započítává do obratu
 • Místo plnění u dodání zboží a u poskytování služeb
 • Okamžik přiznání plnění, DUZP
 • Přiznávání plnění přes hranice – poskytnutých i přijatých
 • Vystavování daňových dokladů
 • Opravy základu daně a vystavování opravných daňových dokladů
 • Osvobození od DPH
 • Nárok na odpočet a jeho korekce 

Daň z nabytí nemovitých věcí:

 • Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
 • Zdanění v souvislosti s právem stavby
 • Osvobození v případě nabytí dokončené nebo užívané stavby rodinného domu nebo jednotky
 • Zdanění směny
 • Způsob určení nabývací hodnoty
 • Případy, kdy lze využít pro určení srovnávací daňového hodnoty směrnou hodnotu a s tím související procesní postupy
 • Zánik daňové povinnosti 

Daň z nemovitých věcí

 • Předmět daně
 • Osvobození o daně
 • Základ daně
 • Sazby daně
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Daňové přiznání 

Daň silniční

 • Předmět silniční daně
 • Osvobození od daně versus sleva na dani
 • Poplatník silniční daně
 • Vznik a zánik daňové povinnosti 

Účetnictví

Daňové souvislosti s účetnictvím obchodních korporací

 • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
 • Zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby
 • Pohledávky a závazky z obchodního styku
 • Pohledávky a závazky se společníky a zaměstnanci
 • Rezervy a opravné položky
 • Splatná a odložená daň
 • Účetní závěrka a vykazování daní v účetních výkazech 

Daňový řád

 • Základní struktura daňového řádu pro využití v každodenním životě daňového subjektu
 • Rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt
 • Nejobvyklejší postupy správce daně (postup k odstranění pochybností, kontrola, neformální kontakty správce daně)
 • Nejčastější chyby daňových subjektů 

Právo pro účetní a daňové pracovníky

 • Základní členění právních oborů a postavení účastníka v nich
 • Subjekty práva a jejich členění
 • Jednání, zastoupení a právní jednání, delikty
 • Vlastnictví a jeho členění
 • Závazky a jejich členění
 • Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Datum

 

Téma dopoledního semináře

 

Téma odpoledního semináře

20. 2. 2019 (středa)

9-12

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

13-16

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

28. 2. 2019 (čtvrtek)

9-12

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing. Věra Engelmannová

13-16

Daň silniční
Ing. Romana Nováková

6. 3. 2019 (středa)

9-12

Daň z přidané hodnoty
Ing. Jana Kolářová

13-16

Daň z nemovitých věcí
Ing. Jan Koreček

12. 3. 2019 (úterý)

9-12

Účetnictví
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

13-16

Účetnictví
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

21. 3. 2019 (čtvrtek)

9-12

Daně z příjmů
RNDr. Ivan Brychta

13-16

Daně z příjmů, ZoR
RNDr. Ivan Brychta

26. 3. 2019 (úterý)

9-12

Právo pro účetní a daňové pracovníky
JUDr. Gabriela Vilímková

13-16

Daňový řád
Ing. David Hubal

 Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Výhodou je pro účetní, auditory, daňové pracovníky, zaměstnance daňových a auditorských či právních kanceláří, které se zabývají daňovou problematikou. Určitě je přínosný také pro zájemce o přípravu na zkoušky na daňového poradce. Není určen pro začátečníky. 

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku účetnictví a daní osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Lektor

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,

V roce 1992 absolvovala VŠE v Praze. Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu, od roku 2011 vedoucí Oddělení majetkových daní a daně silniční na Generálním finančním ředitelství a od roku 2016 ředitel Odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend na

V roce 2012 absolvoval Vysokou školu finanční a správní v Praze. Od roku 2001 správcem daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním úřadu pro Prahu 10, od roku 2012 metodikem daně z nemovitých věcí na Generálním finančním ředitelství a od roku 2016 je vedoucím Oddělení majetkových daní a daně silniční na

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968, v letech 1994 až 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Specialista na daňový proces, UNTAX s.r.o.

David Hubal se specializuje zastoupení klientů ve sporech daňových subjektů s Finanční správou ČR a to jak před správními orgány, tak v řízeních před správními soudy. Tématům konfliktů daňových subjektů se státní správou se věnuje i v přednáškové činnosti a v příspěvcích na odborných konferencích.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
20.2. – 26.3.20199:00 - 16:00Prahabude upřesněno39990 Kč
26993
Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz