Seminář

Hmotný a nehmotný majetek

z hlediska novelizovaných daňových a účetních zákonů v roce 2019 a 2020 (nejen) pro státní zaměstnance

Připravujeme náhradní termín

Ing. Jiří Blažek

Na tomto školení se seznámíte s problematikou reprodukce majetku, technického zhodnocení a oprav, rozlišené dle účetních a daňových předpisů. Budou zodpovězeny Vaše konkrétní dotazy z praxe.

Seminář je určen

pro organizační složky státu, pracovníky obcí, svazků obcí, krajů, ministerstev, pro účetní a daňové pracovníky.

Obsah semináře 

  • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
  • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí
  • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník)
  • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
  • Zatřídění majetku - jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb
  • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
  • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
  • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
  • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
  • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy
  • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
  • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby
  • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
  • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb TDS, AD, KOBOZP
  • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ
  • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady
  • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
  • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník
  • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb.
  • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
  • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
  • č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
  • Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821
  • V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
  • Změny pro r. 2017/2018 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku
  • Diskuse, dotazy, odpovědi

                               Každý účastník obdrží sborník připravený pro tento seminář. 

                               Lektor

                               Ing. Jiří Blažek

                               Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost.                                   

                               Více informací a další semináře lektora

                               Termíny a místo konání

                               8.4.2020

                               9:00 - 14:00

                               Praha

                               Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

                               3990

                               Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

                               O tématu školení

                               Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: zatřiďování majetku a služeb, zatřiďování služeb atd.