smpppn

Seminář

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Stav po novele vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Co bude znamenat novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., pro režim PLS

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Miroslava Rattayová

Pokračování úspěšného semináře. Seminář zprostředkuje dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a očekávané změny po novele vyhlášky s účinností 1.1.2023 Vystoupí zástupci: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, a - advokát specializovaný na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Kromě dopadů novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., bude zvláštní pozornost tak jako v předchozích dílech seriálu věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení pracovního zařazení zaměstnance v závislosti na posudkovém závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...


Seminář navazuje na úspěšné akce v Praze a Ostravě pořádané v roce 2018, v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem v roce 2019 a v Hradci Králové v roce 2020 a on-line akce z listopadu 2020 a června a října 2021
. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po téměř dvou letech účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Kromě novely bude zvláštní pozornost věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na závěru nálezu. 

Kromě pevných přednáškových bloků je jako tradičně vyhrazen velký prostor pro diskusi! 

Dotazy na lektory ale i k obsahu a organizaci semináře můžete zasílat na vrany@dashofer.cz 

Jestliže novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., nenabude účinnosti do termínu konání semináře, bude stanoven nový termín. 

Na posledních zastaveních semináře se jako problematické ukázaly zejména tyto okruhy:

 • lhůty periodických prohlídek, periodické prohlídky u  prací v "nerizikových" kategoriích,
 • přístup poskytovatelů PLS k obsahu pracovnělékařských služeb (provádění dohledu na pracovištích)
 • přístup poskytovatelů k obsahu vyšetření.
 • způsob předávání lékařských posudků
 • náležitosti obsahu posudků a jejich kvalita
 • rozlišení vstupních a mimořádných prohlídek při zhoršování dosavadních rizikových faktorů při zachování stávajícího druhu práce
 • provádění periodických prohlídek u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • postup při pracovnělékařské prohlídce a její obsah
 • posudková péče při poskytování pracovnělékařských služeb
 • lékařský posudek a náležitosti jeho předání
 • postup při nesouhlasu s obsahem anebo závěrem lékařského posudku

Potýkáte se s některými z nich také? Přijďte si tato ale i příbuzná témata ujasnit tím, že je proberete do skutečné hloubky s odborníky, kteří pro danou oblast platí za na slovo vzaté!  

Na chystaném semináři bude řeč také o tom, jak se do režimu pracovnělékařských služeb, prohlídek a posudků promítají usnesení vlády vydaná v rámci nouzového stavu během pandemie koronaviru.   


Seminář je určen zejména pro

 • poskytovatele pracovnělékařských služeb vč. praktických lékařů
 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • management BOZP, 
 • vedoucí pracovníky,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce,
 • dotčené pracovníky ve školství.

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY SEMINÁŘE

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. a současná úprava pracovnělékařských služeb z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců   

Robert Křepinský
předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP


Pracovnělékařská péče dva roky po novele předpisů – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydávání lékařských posudků v podmínkách nové úpravy, s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku. 

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

Miroslava Rattayová

Spolumajitelka rodinné firmy PRA-LE-S (Pracovnělékařské služby s.r.o.) Pracovnímu lékařství (dříve závodní preventivní péči) se věnuje již 18 let. V roce 1993 ukončila SZŠ, v roce 2009 distanční nadstavbové vzdělání Bezpečnost práce obor Ochrana zdraví a hygiena práce při VÚBP a v roce 2012 rekvalifikační kurz člena a instruktora první pomoci při záchranné službě ASČR. Firma poskytuje pracovnělékařské služby více než 200 společnostem s působností po celé republice.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.2.2023

9:00 - 15:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

14.2.2023

9:00 - 15:30

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.