Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Motto: zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...

   

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po necelém roce účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • státního zdravotního dozoru a
 • advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. 

Velký prostor pro diskusi! 

Seminář je určen pro

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupce zaměstnavatelů,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

Seminář se koná ve spolupráci s

Odborem ochrany veřejného zdraví - oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví ČR

Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje s sídlem v Ostravě

    


BLOKY SEMINÁŘE a PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Přehled nejdůležitějších změn v zákonu o specifických zdravotních službách a vyhlášce o PLS, první ohlasy z praxe, nové sporné otázky   

Robert Křepinský
Rada vlády pro BOZP

Novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách přinesla řadu změn v oblasti posudkové péče a pracovnělékařských služeb, od kterých si autoři předpisu slibují, že přispějí ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance, osoby ucházející se o zaměstnání, zaměstnavatele i pro poskytovatele zdravotních služeb.

Úpravy v novelizovaném zákoně 373/2011 Sb. se týkají například:

 • předkládání výpisů ze zdravotnické dokumentace, včetně stanovení doby pro jejich vydání a doby jejich platnosti,
 • postupu pro stanovení rozsahu vyšetření při absenci výpisu,
 • vydávání lékařských posudků a jejich přezkoumávání, včetně úpravy lhůt u některých posudků a
 • zakotvení možnosti vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Úpravy v novele vyhlášky č. 79/2017 Sb.

Upravují se zejména v příloze č. 2 u některých rizikových faktorů nemoci nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, případně rozsah odborných vyšetření.

Dále se upravují: 

 • režim provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství u prací kategorie první,
 • podmínky k provádění odborných vyšetření, spolupráce poskytovatelů pracovnělékařských služeb s dalšími specialisty,
 • lhůty pro některé periodické prohlídky,
 • postup při souběhu mimořádné a periodické prohlídky.

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků

MUDr. Dana Kuklová, CSc. 
lékařka Státního zdravotního ústavu, Centra hygieny práce a pracovního lékařství

MUDr. Dana Šviráková
 
lékařka pracovního lékařství ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem
na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

Novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila prosincová novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb. nejasnosti, které vznilky s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?  

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, pracovnělékařské prohlídky u pracovníků první kategorie, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • podnět k vyžádání mimořádné prohlídky jestliže poskytovatel obdrží informaci o zdravotním stavu pracovníka od ošetřujícího lékaře,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • PLS a posuzování a uznávání nemocí z povolání. 

Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služeb

RNDr. Jiří Urbanec
ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

 • základní smysl PLS jako prevence poškození zdraví zaměstnanců,
 • podmínky výkonu práce a rizika s ní spojená,
 • nemoci z povolání,
 • povinnosti zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví zaměstnanců a PLS,
 • role státního zdravotního dozoru KHS,
 • nejčastější pochybení zjišťovaná při kontrolách.

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověd zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání).

Lektor

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru

Nositelka specializované způsobilosti v oborech pracovní lékařství hygiena a epidemiologie a veřejné zdravotnictví. V současnosti působí jako lékařka pracovního lékařství ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Od roku 2014 vyučuje problematiku pracovnělékařských služeb na katedře managementu a ekonomiky University Tomáše Bati ve Zlíně a

ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. V hygienické službě působí od roku 1986, jeho  původní specializací byly důlní provozy, těžký průmysl a energetika. Je zároveň soudním znalcem v oboru hygiena práce.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
31.10.20189:00 - 15:30Ostravabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení