Seminář

Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci

JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

Seminář je určen:

Členům managementu, HR ředitelům a dalším členům HR oddělní, vedoucím právních oddělení společností

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

 

Dle zkušeností lektora se takové situace objevují stále častěji a zaměstnavatelé si nejsou vždy jisti, jak mají postupovat. V rámci semináři budou probrány zejména otázky týkající se povinnosti zaměstnavatelů platit zaměstnanci náhradu mzdy, právo zaměstnance odmítnout výkon práce, povinnost či právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci nebo oprávnění zaměstnavatele skončit pracovní poměr výpovědí.

 

V dané souvislosti se výklad zaměří i na spolupráci s poskytovateli pracovnělékařských služeb, kteří v této oblasti hrají klíčovou roli, ať již jde o jejich povinnosti související s prováděním preventivních prohlídek či vydáváním lékařských posudků.

 

Nová právní úprava, tedy zejména zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška (vyhláška MZ č. 79/2013 Sb.), byla výrazně dotčena novelami, které nabyly účinnosti na konci roku 2017. Tyto novely přinesly řadu změn, například pokud jde o načasování vstupní prohlídky (nově postačuje absolvování prohlídky až před nástupem, nikoliv již podepsáním pracovní smlouvy), možnost vzdát se práva podat opravný prostředek proti lékařskému posudku (a tím zrychlit zejména proces nástupu do práce, neboť dříve bylo možné posudek potvrzující zdravotní způsobilost použít až po uplynutí 10denní lhůty pro odvolání), nebo eliminovat nutnost mít pro každý posudek výpis ze zdravotnické dokumentace (jak to platilo do účinnosti novel). Na druhou stranu došlo k užšímu vymezení zaměstnanců spadajících do tzv. čisté kategorie 1, kteří mohou absolvovat prohlídky u svých registrujících poskytovatelů zdravotních služeb (obvodních lékařů); nově do této kategorie nespadají mimo jiné řidiči-referenti, kteří tak nově musejí k prohlídce zajít vždy za smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem).  Změn, které přinesly novely a se kterými budou seznámeni účastníci semináře, je však mnohem více.

Obsah semináře:

 1. Seznámení s principy právní úpravy pracovnělékařských služeb a provádějícími předpisy
 2. Vymezení specifických skupin zaměstnanců, členěných zejména dle rizikových kategorií (kategorie 1 až 4), existence rizika ohrožení zdraví (např. zaměstnanci pracující v noci, řidiči-referenti a další), dohodáři (DPP a DPČ)
 3. Doporučení ke smluvnímu zajištění pracovnělékařských služeb, pokud jde o obsah smlouvy s jejich poskytovatelem
 4. Detailní informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců
 5. Právní úprava a soudní judikatura ohledně vydávání lékařských posudků a jejich použití pro propuštění zaměstnance ze zdravotních důvodů
 6. Úhrada nákladů souvisejících s pracovnělékařskými službami, zejména prováděním preventivních prohlídek (náhrada mzdy, plnění poskytovatelům lékařských služeb, další související náklady zaměstnanců)
 7. Stručný exkurz do problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání
 8. Možné sankce pro zaměstnavatele při porušení povinností v dané oblasti
 9. Právní úprava zdravotních problémů zaměstnanců, tedy jejich ošetření či vyšetření, dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobá ztráty zdravotní způsobilosti (zdravotní nezpůsobilosti)
 10. Převedení na jinou práci při zdravotních problémech zaměstnanců a jeho vazba na propuštění výpovědí
 11. Finanční nároky zaměstnanců, kteří mají zdravotní problémy

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.3.2019

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.