Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci

Seminář je určen:

Členům managementu, HR ředitelům a dalším členům HR oddělní, vedoucím právních oddělení společností

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.

 

Dle zkušeností lektora se takové situace objevují stále častěji a zaměstnavatelé si nejsou vždy jisti, jak mají postupovat. V rámci semináři budou probrány zejména otázky týkající se povinnosti zaměstnavatelů platit zaměstnanci náhradu mzdy, právo zaměstnance odmítnout výkon práce, povinnost či právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci nebo oprávnění zaměstnavatele skončit pracovní poměr výpovědí.

 

V dané souvislosti se výklad zaměří i na spolupráci s poskytovateli pracovnělékařských služeb, kteří v této oblasti hrají klíčovou roli, ať již jde o jejich povinnosti související s prováděním preventivních prohlídek či vydáváním lékařských posudků.

 

Nová právní úprava, tedy zejména zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška (vyhláška MZ č. 79/2013 Sb.), byla výrazně dotčena novelami, které nabyly účinnosti na konci roku 2017. Tyto novely přinesly řadu změn, například pokud jde o načasování vstupní prohlídky (nově postačuje absolvování prohlídky až před nástupem, nikoliv již podepsáním pracovní smlouvy), možnost vzdát se práva podat opravný prostředek proti lékařskému posudku (a tím zrychlit zejména proces nástupu do práce, neboť dříve bylo možné posudek potvrzující zdravotní způsobilost použít až po uplynutí 10denní lhůty pro odvolání), nebo eliminovat nutnost mít pro každý posudek výpis ze zdravotnické dokumentace (jak to platilo do účinnosti novel). Na druhou stranu došlo k užšímu vymezení zaměstnanců spadajících do tzv. čisté kategorie 1, kteří mohou absolvovat prohlídky u svých registrujících poskytovatelů zdravotních služeb (obvodních lékařů); nově do této kategorie nespadají mimo jiné řidiči-referenti, kteří tak nově musejí k prohlídce zajít vždy za smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem).  Změn, které přinesly novely a se kterými budou seznámeni účastníci semináře, je však mnohem více.

Obsah semináře:

 1. Seznámení s principy právní úpravy pracovnělékařských služeb a provádějícími předpisy
 2. Vymezení specifických skupin zaměstnanců, členěných zejména dle rizikových kategorií (kategorie 1 až 4), existence rizika ohrožení zdraví (např. zaměstnanci pracující v noci, řidiči-referenti a další), dohodáři (DPP a DPČ)
 3. Doporučení ke smluvnímu zajištění pracovnělékařských služeb, pokud jde o obsah smlouvy s jejich poskytovatelem
 4. Detailní informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců
 5. Právní úprava a soudní judikatura ohledně vydávání lékařských posudků a jejich použití pro propuštění zaměstnance ze zdravotních důvodů
 6. Úhrada nákladů souvisejících s pracovnělékařskými službami, zejména prováděním preventivních prohlídek (náhrada mzdy, plnění poskytovatelům lékařských služeb, další související náklady zaměstnanců)
 7. Stručný exkurz do problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání
 8. Možné sankce pro zaměstnavatele při porušení povinností v dané oblasti
 9. Právní úprava zdravotních problémů zaměstnanců, tedy jejich ošetření či vyšetření, dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobá ztráty zdravotní způsobilosti (zdravotní nezpůsobilosti)
 10. Převedení na jinou práci při zdravotních problémech zaměstnanců a jeho vazba na propuštění výpovědí
 11. Finanční nároky zaměstnanců, kteří mají zdravotní problémy

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
20.3.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz