Akademie Dashöfer

Specialista na s. r. o.

NOVINKA

RNDr. Ivan Brychta, JUDr. Gabriela Vilímková, Ing. Josef Medek

Společnost s ručením omezením (s. r. o.) lze dnes založit prakticky „na počkání“, přičemž k tomu stačí (obrazně řečeno) kapitál ve výši 1 Kč. To je ale jen jedna stránka mince, protože s činností s. r. o. je spojeno mnoho povinností, které je nutné plnit. Akademie by měla přinést přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba o činnosti s. r. o. vědět z hlediska vedení účetnictví, povinností k daním či z právního pohledu. Včetně podstatných změn zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit

V s. r. o. není možné vidět jen jakousi náhradu za podnikání fyzických osob. Pokud uvažujete o jeho založení, mohla by být právě účast na Akademii klíčem k rozhodnutí, zda se skutečně vyplatí formu podnikání změnit.
Pokud již s. r. o. založeno máte, pak by účast na Akademii mohla pomoci odhalit úskalí této formy podnikání a mohla by přispět ke snazšímu zvládnutí všech povinností, které jsou s činností s. r. o. spojeny.
Ujasníte si, jaké jsou možnosti nastavení vnitřního prostředí v s. r. o., jaké povinnosti společníci mají, jakým způsobem ručí. Vyložíme eventuality v dohodě mezi společníky. Věnovat se budeme správnému nastavení vztahů společníků navzájem ve společenské smlouvě, co souvisí se smlouvou o výkonu funkce, jak řešit souběh s pracovním poměrem. Zabývat se budeme také postavením a odpovědností jednatelů s. r. o. Upozorníme také na podstatné změny zákona o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit .
Navíc zjistíte, jak postupovat v případě, že naleznete chybu v účetnictví nebo v podaném daňovém přiznání, jakým způsobem těmto chybám předcházet, jak nejlépe komunikovat s finančním úřadem a jaká existují případná sankční rizika z uvedených chyb.

Akademie je určena: 

společníkům a jednatelům s. r. o., fyzickým osobám, které zvažují přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci s. r. o., ale i účetním a ekonomům, kteří problematiku s. r. o. v praxi řeší.

Cíl Akademie: 

Cílem Akademie je ucelený rozbor problematiky společností s ručením omezeným, zejména těch menších, tzv. rodinných s. r. o., kde vlastníci, většinou rodinní příslušníci společnost, zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti, zejména v účetních, daňových a právních souvislostech.

Obsah a časový harmonogram:

3. 11. 2020 (úterý)

S. r. o. z pohledu účetního RNDr. Ivan Brychta

 • založení společnosti z účetního hlediska, rozdělení účetních jednotek, základní povinnosti z pohledu s. r. o. coby účetní jednotky
 • účetní období, způsob vedení účetnictví, základní účetní principy
 • složitější účetní případy s. r. o. (tvorba rezerva a opravných položek, odpis pohledávek, způsob stanovení odpisů majetku)
 • účetní směrnice – základní vymezení a pravidla pro jejich používání
 • inventarizace majetku a závazků
 • účetní závěrka s. r. o., rozsah sestavení, obsahová náplň a povinnosti s ní spojené
 • povinnosti jednatelů ve vztahu k účetnictví 

10. 11. 2020 (úterý)

S. r. o. z pohledu daňového RNDr. Ivan Brychta

 • s. r. o. coby poplatník daně z příjmů právnických osob (registrace a další povinnosti)
 • s. r. o. ve vztahu k dalším daním (DPH, daň silniční, daň z nemovitých věcí)
 • s. r. o. coby plátce daně ze závislé činnosti (registrace a povinnosti vzhledem ke správci daně a orgánům sociálního a zdravotního pojištění)
 • odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity
 • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro společnost pracuje
 • způsob vyplácení podílů na zisku
 • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.
 • daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o. a převodu samostatné činnosti (podnikání) fyzické osoby na s. r. o.
 • daňový pohled na ukončení činnosti s. r. o. a na pozbytí podílu v s. r. o. (prodejem, vyloučením člena apod.)

18. 11. 2020 (středa) dopoledne (9:00 – 12:15)

S. r. o. z pohledu právního – JUDr. Gabriela Vilímková

 • členění právnických osob, ručení
 • nastavení vztahů společníků ve společenské smlouvě
 • smlouva o výkonu funkce, souběh
 • postavení a odpovědnost jednatelů
 • trestní odpovědnost právnických osob
 • informace o podstatných změnách zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021

18. 11. 2020 (středa) odpoledne (13:00 – 16:00)

Kontrola s. r. o. z pohledu Finanční správy – Ing. Josef Medek

 • přístup poplatníků při nalezení chyby v účetnictví, v podaném daňovém přiznání
 • způsoby řešení a předcházení výše uvedených chyb
 • příklady chyb v účetnictví v podaném daňovém přiznání zjištěné správcem daně
 • komunikace se správcem daně
 • sankční rizika vyplývající z odhalených chyb 

Harmonogram jednotlivých dnů:

8:30 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 10:30    Přednáška

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15   Přednáška

12:15 - 13:00  Oběd

13:00 - 14:15  Přednáška

14:15 - 14:30   Coffee break

14:30 - 16:00  Přednáška

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Gabriela Vilímková

Je advokátkou a zapsanou mediátorkou.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokacii se věnuje od ukončení právnické fakulty, od roku 1992 pracuje jako samostatná advokátka. Zaměřuje se na obchodní a občanskoprávní záležitosti, právo a spory, rodinné záležitosti a spory. Od roku 2011 se věnuje mediaci, je zapsanou mediátorkou…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Josef Medek

Vedoucí Oddělení metodiky daní z příjmů na Specializovaném finančním úřadě.

Od roku 2011 působí ve Finanční správě, kde se specializuje na daň z příjmů právnických osob a účetnictví, nejprve jako pracovník daňové kontroly, následně jako metodik. Má několikaletou praxi z provádění daňových řízení u velkých korporací. Lektorské činnosti se věnuje…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.11. – 18.11.2020

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.