Seminář

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Komu je seminář určen

všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.     

Obsah semináře

1. Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající

Zákonodárce byl postaven před problém existence jednotek vzniklých před účinností občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že jednotky podle nové úpravy jsou definovány zcela odlišně, nezbylo než zavést dvoukolejnou právní úpravu. Ta musí být respektována i ve vztahu ke katastrální úpravě.

2. Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví)

Pojednáno bude o základních dokumentech právního jednání, vedoucího ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. o prohlášení vlastníka a smlouvě o výstavbě. Rovněž v této souvislosti bude zmíněna otázka „konverze“ jednotek vymezených dle předchozí úpravy na jednotky vymezené dle občanského zákoníku.

3. Jednotka a společné části domu a pozemku. Spoluvlastnické podíly

Budou zdůrazněny rozdíly mezi předchozí a současnou právní úpravou, a to zejména v kvalitativně odlišném vymezení jednotky a dále v definici společných částí nemovité věci. Bude vysvětlen vztah úpravy v občanském zákoníku a v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Pojednáno bude o třech možnostech určení výše spoluvlastnických podílů na společných částech nemovité věci a následcích případných vad v jejich určení.

4. Povinné platby vlastníků jednotek

Pozornost bude věnována dvěma typům plateb vlastníků jednotek, a to příspěvkům na správu a platbám za poskytované služby s užíváním bytu. Lektor se bude věnovat způsobu nastavení výše plateb, možným odchýlením se v prohlášení vlastníka od úpravy zákona a nařízení vlády a aplikaci úpravy zákona o službách (zák.č. 67/2013 Sb.) pro poměry SVJ.

5. Přechod dluhů při převodu jednotky

Vyloženo bude ustanovení § 1186 odst. 2 o.z., které v praxi působí výkladové problémy, a to i s přihlédnutím k navrhované novelizaci.

6. Postup proti neplatičům

Statutární orgán je povinen postupovat při vymáhání pohledávek SVJ s péčí řádného hospodáře. Jedním z aspektů je i řádné využívání zákonného přednostního věřitelského postavení SVJ před ostatními věřiteli. Praktický postup bude předmětem výkladu.

7. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku

Důraz bude kladen na novou úpravu založení a vzniku SVJ podle novely občanského zákoníku. Mimo jiné bude osvětlena problematika notářských zápisů při přijímání a změně stanov SVJ.

8. Vnitřní poměry SVJ

Výklad bude věnován právům a povinnostem vlastníků jednotek vůči SVJ a naopak. Zmíněny budou novinky, které v této oblasti přinesla novela občanského zákoníku a zdůrazněno bude podstatné rozšíření soudní pravomoci ve vztahu k rozhodování orgánů SVJ.

9. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka

Vysvětlen bude rozdíl mezi oběma instituty a dále správný postup při jejich aplikaci. Podrobně bude vysvětlen nový postup při změně prohlášení vlastníka, který přinesla novela občanského zákoníku.

10. SVJ a GDPR a směrnice AML

Bude pojednáno o dopadech nařízení GDPR a vnitrostátní úpravy na praktickou správu osobních údajů ze strany SVJ, a to včetně instalace a provozování kamerových systémů se záznamem. Dále bude zmíněna povinnost evidence skutečného majitele ve vztahu k SVJ (směrnice AML).

11. Aktuální judikatura

Účastníci semináře budou seznámeni s recentní judikaturou vysokých soudů, zejména pak 26. senátu Nejvyššího soudu.

Účastníci semináře obdrží prezentaci tématu v písemné podobě.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.11.2020

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.