Seminář

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

Cizinec není našinec, při zaměstnávání se na něj vztahují speciální pravidla

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budete mít jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Obsah semináře:

Začneme základními povinnosti souvisejícími se zaměstnáním cizinců z EU a ze třetích států v ČR a vysíláním zaměstnanců do ČR z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. S ukončením přechodného období Brexitu došlo k novým situacím ve všech probíraných oblastech.

Na semináři budou v úvodu krátce vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.).

V závěru semináře bude probírána problematika vysílání pracovníků do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska, ale i do třetích států. Rozebrány budou jak pracovně právní povinnosti vysílajících zaměstnavatelů, tak i otázky pojištění a zdanění.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují 

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištěním(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • Určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • Home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • Výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • Postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • Aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
 • Rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • Nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů
 • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
 • Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
 • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Směrnice o vysílání pracovníků 96/71 a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
 • Notifikační povinnosti
 • Cestovní náhrady
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty. Autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.12.2021

9:00 - 15:00

On-line

Přímý přenose ze semináře

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika P., MPaO ČR

“Na semináři mě nejvíce zaujalo téma: "Dvojí zdanění" a "Vyslání českých občanů do zahraničí".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zaměstnávání cizinců, zaměstnávání cizinců v čr, zdanění jednatelé, zaměstnanci zahraničí, benefity zdanění, dvojí zdanění, zákon o DPH, vysílání zaměstnanců na Slovensko atd..