skbozp20

Konference

Konference BOZP v roce 2021

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Radka Vokurková, plk. Ing. Michal Valouch, Mgr. Radim Pektor, MUDr. Lukáš Šoltys, Ing. Karel Pulec, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., Mgr. Matyáš Fošum, Ing. Milan Kondziolka

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2020 a začátku roku 2021.

12.5.2021

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP letos bude – on-line 

Konference BOZP, původně přeložená na květen následujícího roku, se uskuteční 14.12.2020. Hlavními tématy konference budou Fyzická zátěž a Požární ochrana, kromě toho zazní i několik příspěvků k aktuálním novinkám.  

S kódem BOZPBUDE v registračním formuláři 10 % sleva z účastnického poplatku

Akce proběhne v podobě on-line streamu na uzavřeném kanále YouTube. Ve čtvrtek nebo pátek před akcí zašleme registrovanýnm YouTube odkaz, kde bude možné konferenci sledovat a složku s podklady v elektronické formě. 

Očekávat můžete:

 • profesionálně zvládnutou akci se zajímavým obsahem (náš tým během podzimní sezony výrazně produkčně významně vyzrál), i proto jsme se rozhodli akci uspořádat ještě letos,
 • interaktivitu v podobě možnosti pokládat dotazy prostřednictvím chatu,
 • možnost procházet přednášky zpětně v záznamu a vracet se k důležitým pasážím programu (bude přístupné minimálně 4 dny),
 • podklady zaslané v elektronické podobě před akcí v tradiční úpravě přehledné publikace,
 • aktuality i témata s dlouhodobým významem v podání kvalitních lektorů.

Věříme, že se nám na akci podaří zachovat maximum atmosféry, na kterou jste zvyklí z předchozích prezenčních ročníků!

Těšíme se na setkání!

Akce se uskuteční 14.12.2020 v podobě on-line streamu uzavřeným kanálem YouTube.
Program na této webové stránce je již finálním programem prosincové on-line konference. 
Všichni zaregistrovaní budou v blízké době kontaktováni s nabídkou účasti v tomto termínu. 
Děkujeme za pochopení! 

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda výboru pro legislativu rady vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Ve spolupráci s

 • 8:45 - 9:00

 • 9:00 - 9:15

  Novinky v BOZP z hlediska legislativy

  Robert Křepinský

 • 9:15 - 9:40

  Zásadní změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání podle novely zákoníku práce

  JUDr. Martin Mikyska

  Podle novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb. dochází k podstatným změnám v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména u smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání, při používání tzv. stop výdělku a také v úpravě průměrného výdělku. 

 • 9:40 - 9:50

  COVID-19 jako nemoc z povolání a možnosti odškodnění

  JUDr. Martin Mikyska

 • 9:50 - 10:00

  Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a úprava PLS v nouzovém stavu

  Mgr. Matyáš Fošum

 • 10:00 - 10:20

  Dotazy / Diskuse

 • 10:20 - 10:35

  Přestávka

 • Fyzická zátěž

 • 10:35 - 11:00

  Nemoci z povolání způsobené fyzickou zátěží

  doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

  Nemoci z povolání způsobené prací v riziku fyzické zátěže představují nejčastější kategorii nemocí z povolání. V prezentaci bude provedena jejich analýza z hlediska výskytu, diagnostické struktury, antropologických a demografických charakteristik a jejich trendů. 

 • 11:00 - 11:30

  Měření fyzické zátěže - pohled autorizované laboratoře

  Mgr. Radim Pektor

  Měření fyzické zátěže je v posledních letech velmi žádanou službou. Vlivem celosvětově rostoucího tlaku na efektivitu výroby se pracovní zátěž mění a stává se často jednotvárnou, z čehož plynou negativními dopady na zdraví člověka.

  České prostředí je specifické svými procesy při hodnocení a schvalování rizik pracovního prostředí. Pozitivní zprávou je, že se zaměstnavatelům v poslední době otevírají větší možnosti profesionální podpory prostřednictvím návrhů nápravných opatření, které přispívají ke snížení nejenom samotné pracovní zátěže, ale také k redukci organizační a finanční zátěže plynoucí z přítomnosti rizik na pracovištích.

  V nabízeném příspěvku se blíže zaměříme na pochopení faktorů fyzické zátěže a pracovní polohy. Jak se měří/hodnotí, na jejich limity, přepočty, negativní dopady rizik apod. Také si položíme otázky, zda je možné odbourat byrokracii, a více času a prostředků investovat do zlepšování pracovního prostředí, nebo jaká nápravná opatření jsou u rizikových prací skutečně efektivní. Zaměříme se také na existenci principiálních rozdílů mezi kategorizací prací a nemocemi z povolání nebo na praktické rady, jak se dobře připravit na měření fyzické zátěže.

 • 11:30 - 11:55

  Rizikový faktor Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizik

  Ing. Milan Kondziolka

  Kategorizace prací jako hlavní pilíř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Legislativní povinnosti zaměstnavatele. Návaznost na pracovnělékařské prohlídky. Akreditované měření a odborné hodnocení rizikových faktorů v návaznosti na novelu zákona. Finanční a časová náročnost pro zaměstnavatele. Návrhy na zjednodušení aplikační praxe.

 • 11:55 - 12:20

  Spory o neuznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnance), anebo proti uznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnavatele) před zdravotnickými zařízeními, správními orgány i soudy

  JUDr. Martin Mikyska

  Uznání nebo neuznání nemoci z povolání může vyvolat negativní reakci té strany pracovněprávního vztahu, které nebylo vyhověno. Příspěvek bude zaměřen na právní obranu proti neuznání nebo naopak proti uznání nemoci z povolání.

 • 12:20 - 13:00

  Zlepšování ergonomie výroby a eliminace rizika vzniku nemocí z povolání

  MUDr. Lukáš Šoltys

  V přednášce budou představeny moderní technologie a metodiky pro optimalizaci ergonomie práce, včetně návrhů konkrétních řešení a ukázek jejich aplikace v reálné praxi. Bude předvedeno, jak lze smysluplně a efektivně vynaložit  prostředky na prevenci nemocí z povolání a vyhnout se vynakládání prostředků za nákladná a často zbytečná měření fyzické zátěže. Zlepšování ergonomických parametrů a designu pracovišť je jedním ze základních a vysoce efektivních způsobů eliminace rizik, ochrany zdraví zaměstnanců a vytváření pracovní pohody.

 • 13:00 - 13:40

  Dotazy / Diskuse

 • 13:40 - 14:00

  Přestávka

 • Požární ochrana

 • 14:00 - 14:25

  Nácvik havarijní připravenosti (PO, BOZP, OŽP)

  Ing. Karel Pulec

  V úvodní části příspěvku budou zmíněna legislativní východiska dané problematiky a okolnosti, které vedly autora k zavedení tohoto procesu do systému BOZP u středně velké organizace (250 zaměstnanců a 150 pracovníků dodavatelů). Dále bude představena struktura havarijního plánu a navazující osnova pro nácvik havarijní připravenosti, která se osvědčila při hornické činnosti na povrchu, ale lze ji aplikovat i při jiných činnostech, především ve stavebnictví a v prvovýrobě. Hlavní část příspěvku bude obsahovat ukázky z nácviků havarijní připravenosti ve dvou úrovních – s účastí jednotek HZS  resp. SDH, a bez jejich účasti. Pro obě varianty bude v hlavních krocích uveden postup, související dokumentace, a zmíněna kritická místa.   

 • 14:25 - 15:05

  Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

  Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

  Požárně bezpečnostní zařízení jsou součástí zajištění požární bezpečnosti osob, staveb a technologií, která se navrhují, projektují, instalují, uvádí do provozu, provozují, udržují a kontrolují podle podmínek stanovených v právních a technických předpisech. Pro jejich kontrolu jsou stanoveny termíny, podmínky a nároky na osoby, které kontroly provádí. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených předpisy a/nebo průvodní dokumentací výrobce.

  Klíčová slova:
  požárně bezpečnostní zařízení – vyhrazená, aktivní, pasivní; provozuschopnost, kontroly, oprávněná osoba, systémová integrita, funkční zkoušky, koordinační funkční zkoušky, termíny, záznam o kontrole, průvodní dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení, náhradní opatření, doklad o kontrole, změny užívání a využití, rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

 • 15:05 - 15:30

  Požárně bezpečnostní aspekty provozu elektromobilu

  plk. Ing. Michal Valouch

  Elektromobilita ve světě a v České republice z pohledu požární bezpečnosti Specifika a bezpečnostní rizika bateriových systémů. Podmínky požární ochrany pro parkování, dobíjení a servis elektromobilů. Informace o stavu prací na metodickém doporučení pro stanovení podmínek požární bezpečnosti elektromobilů, kterou připravuje MV – GŘ HZS ČR.  

 • 15:30 - 15:45

  Dotazy / Diskuse

 • 15:45 - 16:15

  Hořlavé látky - předpisy a normy upravující jejich skladování

  Ing. Radka Vokurková

  Vyjasnění pojmů, označení nádob od dodavatele, označení provozních nádob, požární odolnost skříní pro ukládání hořlavých látek, označení a vybavení skladů hořlavých látek. Kapacity skladování a problematika kolaudačních rozhodnutí skladů hořlavých látek.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Michal Valouch

Vystudoval VŠB TU v Ostravě, obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V současné době působí jako vedoucí oddělení stavebně technické prevence na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR. Je členem normalizační komise Požární bezpečnost staveb - TNK 27 a dalších pracovních skupin a komisí, které se podílí na…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Lukáš Šoltys

předseda České ergonomické společnosti, spoluvlastník a výkonný ředitel Premedis s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Karel Pulec

Působí více než 35 let v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, kde v minulosti působil především na výrobních a technických pozicích. V současnosti pracuje jako bezpečnostní technik u společnosti, která provádí povrchovou těžbu a zpracování kameniva v 8 krajích České republiky. Ve svých přednáškách čerpá…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP a dále doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ, kde je členem TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou a v TNK 132 – Technické…

Více informací a další semináře lektora

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Vedoucí centra odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

12.5.2021

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři


Předchozí ročníky

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<