Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022

Odhalte s námi špeky v nové odpadové legislativě a neztraťte se v nových povinnostech evidence, třídění nebo soustřeďování odpadů!

Již 6. ročník konference vám pomůže vstřebat všechny nové legislativní povinnosti a vyhnout se postihu ČIŽP! Pozvali jsme nejzkušenější odborníky z praxe a ti do puntíku rozeberou nové povinnosti, které na vás čekají v roce 2022 ve všech odvětvích podnikové ekologie.

23.11.2021

8:55 - 16:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Na prezenční variantu konference je zajištěn dostatečně velký sál, jež bude naplněn maximálně do poloviny své kapacity. 

Vzhledem ke zpřísněným bezpečnostním opatřením bude umožněn vstup do sálu pouze účastníkům, kteří budou splňovat podmínky systému O-N (očkování, prodělaná nemoc) platící v době konání akce. Aktuální znění požadavků ZDE.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

                             

Zahájení konference

8:55 - 9:00

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

1. panel - Odpady a obaly v podnikové praxi

9:00 - 11:10

1. panel - Odpady a obaly v podnikové praxi

Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Šulc, Ing. Tadeáš Narovec, DiS., Bc. Jiří Tichý

Ing. Petr Šulc

Přehled povinností podle přechodných ustanovení nových odpadových předpisů

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Přechodná ustanovení pro rok 2021, 2022 a přehled pro roky 2023 a 2024 pro plnění povinností dle nových odpadových zákonů a jejich prováděcích předpis
Ing. Petr Šulc

Vybraná problematická ustanovení předpisů na úseku odpadového hospodářství dle nové  legislativy  - „špeky“

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Nové  právní  předpisy přinesly řadu změn,  které  na jedné  straně zohledňují  předchozí  praxi nakládání  s odpady (přizpůsobily se životu),  ale na druhé  straně přináší  řadu omezení a to  jak  jednoznačně deklarovaných,  tak  jako by skrytých  v textu  jednotlivých  ustanovení.
 • Příklady některých  z těchto  omezení původců  odpadů,  firem s povolením  pro nakládání  s odpady,  nebo  jiných  subjektů
Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Nebezpečné odpady vs. ADR - ne každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu

Ing. Tadeáš Narovec, DiS. - nezávislý bezpečnostní poradce ADR

 • Klasifikace nebezpečných věcí vs. klasifikace nebezpečných odpadů
 • Povinnosti hlavních účastníků dle ADR
 • Možnosti přepravy - kusová, cisternová, ve volně loženém stavu; přeprava s částečným vynětím z platnosti ("podlimit")
 • Značení dopravních jednotek oranžovými tabulkami a bezpečnostními značkami
 • Přeprava výbušnin 1.4S
 • Přeprava poškozených Li-ion baterií na recyklaci / likvidaci
Bc. Jiří Tichý

Obaly v podnikové praxi

Bc. Jiří Tichý - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Změny v kategorizaci jednotlivých obalů – zkušenosti z praxe
 • Jak správně nastavit systém evidence obalů pro tvorbu výkazů – metodika vs. praxe
Přestávka na kávu

11:10 - 11:25

Přestávka na kávu

2. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

11:25 - 12:35

2. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

Ing. Václav Kuncl, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Mgr. Vojtěch Pilnáček

Ing. Václav Kuncl

Cirkulární ekonomika – od snů k praxi

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • „Cirkulární“ z pohledu povinností původců odpadů
 • Význam cirkulárního hospodářství
 • Jakou vazbu má na tzv. druhotné suroviny
 • Co se musí stát, aby stát přestal stát na místě a naplnil se předpoklad pro jejich využívání
  • Jaké jsou návaznosti na požadavky legislativy, provázanosti ministerstev
 • Co musí zpracovatel dostat za nástroj, aby mohl „cirkulovat“
  • Normy
  • Studie, hodnocení
  • Povolení pro zpracování odpadů do výrobků
  • Praktické příklady, např. rPET, PP
Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Cirkulární firma podle ISO norem

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D. - SUEZ CZ a.s.

 • ISO normy řady 14000 ve firmě
 • Pojem „circular economy“ v normě ČSN ISO 14009:2020 Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje, vydána 10/2021 s odkazem na normu ISO 20400:2017 (Udržitelné nakupování)
 • Připravovaná norma Cirkulární ekonomika
  • Má za cíl především přispět k poskytnutí rychlé a účinné odpovědi na ekologické a sociální krizové situace, propagovat alternativní ekonomický model, prosazovat velkou a efektivní účast ze zemí celého světa, maximalizovat příspěvek k udržitelnému rozvoji a vytvořit vysoký standard kvality pro všechny typy zúčastněných stran.
  • Obsahem normy je standardizace v oblasti oběhového hospodářství za účelem vývoje rámců, pokynů, podpůrných nástrojů a požadavků na provádění činností všech zúčastněných organizací s cílem maximalizovat podporu udržitelného rozvoje.
Mgr. Vojtěch Pilnáček

Top trendy praxe v oblasti Cirkulární ekonomiky

Mgr. Vojtěch Pilnáček - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

 • Aktuální evropské trendy
 • Technologické nástroje pro moderní podnikové ekology
 • Top příklady z 300+ cirkulárních odpadových skenů
Oběd

12:35 - 13:15

Oběd

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

13:15 - 14:25

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Látky a směsi získávané z odpadů

Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce

 • Postupy materiálového využití odpadů z pohledu základní chemické legislativy (především nařízení REACH a CLP)
 • Základní požadavky stanovené obecnými chemickými předpisy, které musí být plněny při uvádění látek a směsí získávaných z odpadů na trh
 • Úlevy, z obecně platných požadavků, které lze za určitých podmínek uplatnit vůči látkám a směsím získávaným z odpadů
 • Potenciální problémy, které mohou ztěžovat plnění některých povinností při uvádění zpětně získaných látek a směsí na trh
Ing. Radka Vokurková

Aktuální stav SCIP databáze

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • Povinnosti při uvádění předmětů s obsahem SVHC látky na trh
 • Seznámení s aktuálním stavem přístupu do SCIP databáze
 • Zdroje dat a možnosti zjednodušení při oznamování předmětů
 • Jak používat SCIP number
Ing. Lenka Jirátová Lišková

Povinnosti při používání povolené SVHC látky

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • Základní informace o SVHC látkách a procesu povolení v dodavatelském řetězci
 • Jak postupovat po obdržení čísla povolení
 • Postup oznámení povoleného použití na ECHA
 • Další povinnosti vyplývající z povoleného použití SVHC látky
  Přestávka na kávu

  14:25 - 14:40

  Přestávka na kávu

  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  14:40 - 15:40

  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  Mgr. Kateřina Holendová, Ing. Václav Kuncl

  Mgr. Kateřina Holendová

  Novela vodního zákona a její dopady do podnikové praxe

  Mgr. Kateřina Holendová - specialista na vodní právo (Povodí Vltavy, státní podnik)

  • Nakládání s vodami – základní povinnosti
  • Vypuštění odpadních vod  - změny
  • Měření množství vody, se kterou se nakládá – změny
  • Vodní díla a technickobezpečnostní dohled
  • Zvládání sucha a stavu nedostatku vody
  Ing. Václav Kuncl

  Povinnosti ekologů a jejich zapojení do zákona o vodách

  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

  • Orientace v základních povinnostech podle zákona
  • Pohled na povinnosti podle vodního zákona (§ 8 zákona o vodách)
   • Druhy odebíraných vod (způsoby vypouštění vod, používání dešťových vod)
   • Správa rybníka
   • Provádění sanací podzemních vod
   • Čerpání spodních vod
  • Provoz ČOV – povinnosti a praxe
  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  15:40 - 16:30

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

  Ing. Zbyněk Krayzel

  Jsem vyjmenovaným zdrojem znečišťování? Jaké mám povinnosti?

  Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

  • Zdroj znečišťování nemusí být komín nebo výduch – může jím být i činnost
  • Postup při zařazování zdrojů mezi vyjmenované
  • Přehled povinností vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů tak, aby byly odpovědné osoby schopny povinnosti splnit včas a beze zbytku.
   • Které povinnosti musí odpovědná osoba plnit jednorázově a které průběžně
  • Případové studie z praxe
  Ing. Pavel Machálek

  Nový ohlašovací systém ISPOP a změny pro ohlašování souhrnné provozní evidence

  Ing. Pavel Machálek - vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ

  • Přehled změn legislativy v ochraně ovzduší s dopadem na ohlašování prostřednictvím ISPOP
  • Ohlašování agendy ovzduší v roce 2022
  • Seznámení s novým systémem pro ohlašování - ISPOP 2
  • Informace o Centrálním registru ŽP

  Lektoři

  !ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termín a místo konání

  23.11.2021

  8:55 - 16:30

  On-line

  Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Partneři

  Nabídka partnerství ke stažení ZDE.  Mediální partneři:  Předchozí ročníky

  V. ročník 24.11.2020
  IV. ročník 19.11.2019
  III.  ročník 20.11.2018
  II. ročník 20.11.2017
  I. ročník 30.11.2016