Konference

Povinnosti v podnikové ekologii a BOZP v roce 2018

Last Minute sleva 20 %

Robert Křepinský, Ing. Petr Šulc, Ing. Lukáš Kůs, Mgr. Martin Marko, RNDr. Oldřich Jarolím, Mgr. Pavla Šitychová, MUDr. Anežka Sixtová, JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., JUDr. Bc. Michal Peškar, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Alice Klingerová, Ing. Milan Kondziolka, Martin Šturma, JUDr. Libor Dvořák, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ing. Hana Krejsová, Ing. Pavla Jirůtková, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Dvoudenní konference pro odborníky na podnikovou ekologii a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na úspěšné akce z uplynulých let. Konference budou doplněny paralelním programem v podobě kulatých stolů a společenským večerem. V rámci jednoho účastnického poplatku možnost účasti různých osob první a druhý den.

20.11. – 21.11.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

6 980,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Dvoudenní konference pro odborníky na podnikovou ekologii a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na úspěšné akce z uplynulých let. Konference budou doplněny paralelním programem v podobě kulatých stolů a společenským večerem. V rámci jednoho účastnického poplatku možnost účasti různých osob první a druhý den.


20. listopadu 2017

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018 (II. ročník)

Na konferenci se posluchači seznámí s aktuální českou a evropskou legislativou, inspektoři české inspekce životního prostředí (ČIŽP) přednesou nejčastější protizákonná provinění a diskuze se zúčastní i špičkoví odborníci z jednotlivých oborů životního prostředí

Konference je rozdělena do 3 tematických bloků:

 • Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení
  V tomto bloku budou prezentovány celkové výsledky všech kontrolovaných problematik v oblasti odpadového hospodářství a nebezpečných chemických látek (Přednesou: Ing. Lukáš Kůs (ČIŽP), Mgr. Martin Marko (ČIŽP), RNDr. Oldřich Jarolím (ČIŽP))
 • Odpolední blok zaměřený na praxi
  Celé odpoledne se budeme věnovat především praktickým problémům odpadového hospodáře, velký důraz bude kladen na změny a zá

  ludnosti v ohlašování, snižování ekologické zátěže podniků, omezování znečištění a ekonomickým aspektům oběhového hospodářství. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe. (Přednesou: Ing. Pavla Jirůtková (CENIA), Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. (Veolia), Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.(SUEZ využití zdrojů))

Témata:

 • odpady a životní prostředí z pohledu podniků,
 • materiálové toky odpadů,
 • hlášení odpadů do ISPOP,
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000)
 • prevence havárií,
 • ochrana vod a ovzduší,
 • proměny praxe v souvislosti s novou legislativou v roce 2018.

Určeno:

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • pracovníkům odpovědným za ISO 14001, ISO 14051, ISO 14063 
  (management péče o životní prostředí).

BOZP v roce 2018 (III. ročník)

Konference otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2017 a začátku roku 2018.

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají. 

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Témata:

 • novinky ze státní správy a od orgánů státního dozoru, 
 • trendy v BOZP pro nadcházející období,
 • novinky v legislativě,
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • kategorizace prací,
 • nebezpečné chemické látky a nakládání s nimi,
 • novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
 • další rok platnosti novely zákona č. 309/2006 Sb. a plán BOZP pro práce údržby,
 • osoba odpovědná za provoz VTZ.

Určeno:

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
 • koordinátoři bezpečnosti práce na staveništi, 
 • dalším specialisté na BOZP (např. manažeři a referenti BOZP),
 • zástupci zaměstnavatelů a vedoucí zaměstnanci,
 • auditoři systému managementu BOZP, 
 • personalisté,
 • všichni ostatní, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Předchozí ročníky:

2015 | 2016

Program

1. den (20. listopadu 2017)
Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018

9:00-9:05

Zahájení

9:05-9:30

Legislativní rámec povinností podnikového ekologa
JUDr. Libor DvořákMinisterstvo životního prostředí ČR

Přednáška se zaměří na nejnovější změny v legislativě životního prostředí. Především pak na:

 • Aktuální změny v právní úpravě EIA
  - novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších zákonů (č. 225/2017 Sb.) – nová procesní pravidla pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

  - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, nové znění přílohy č. 1 apod. 
 • Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
  -  novelizace tzv. emisní vyhlášky - úprava stanovení emisních limitů pro pachové látky, úprava náležitostí dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (10 - 300 kW), změna u některých kategorií tzv. vyjmenovaných zdrojů 
 • Novela vodního zákona
  - omezení administrativy u poplatků (upuštění od povinnosti podávat poplatková hlášení, omezení povinnosti ohlašování údajů přes ISPOP), přenos správy poplatků z ČIŽP na SFŽP, úprava způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem, úprava definice odpadní vody a další související změny

 

9:30-9:55-

Česká a evropská odpadová legislativa 
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí ČR

Po krátkém souhrnu posledních změn v odpadových předpisech se přednáška zaměří na připravovanou novelizaci evropských odpadových směrnic v rámci tzv. Balíčku k oběhovému hospodářství. Cílem připravované úpravy je zejména posun k vyšší recyklaci odpadů. V rámci přednášky budou představeny změny, které prostřednictvím českých předpisů ovlivní také povinnosti osob produkujících odpady nebo působících v odpadovém hospodářství v České republice.

9:55-10:20

Česká a evropská chemická legislativa
Ing. Hana Krejsová, Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

10:20-10:30

- Přestávka na kávu -

 

Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

10:30-11:00

Kontroly v oblasti odpadového hospodářství 
Ing. Lukáš KůsČeská inspekce životního prostředí

Prezentovány budou celkové výsledky ze všech kontrolovaných problematik v oblasti odpadového hospodářství. Detailněji se následně prezentace zaměří na povinnosti původců odpadů, včetně příkladů řešených případů

11:00-11:30

Kontroly nařízení REACH
RNDr. Oldřich JarolímČeská inspekce životního prostředí

Prezentace se zaměří především na kontrolní projekty probíhající v roce 2017. Prvním z nich je REACH-EN-FORCE 5 zaměřený na rozšířené bezpečnostní listy a scénáře expozice. Další kontrolní projekt bude zaměřený na SVHC látky v předmětech. Kontrolováno bude jejich oznamování a předávání informací o jejich obsahu v předmětech. Dodržování těchto povinností může být výzvou zejména pro dovozce předmětů, zejména s ohledem na rozsudek ESD v této problematice č. C106/14. Budou zmíněny i probíhající kontroly omezených látek a nové přístrojové vybavení, které při těchto kontrolách ČIŽP využívá. Na závěr budou shrnuty výsledky kontrolní činnosti v oblasti nařízení REACH a nastíněna témata kontrol pro další období.

11:30-12:00

Kontroly nařízení CLP
Mgr. Martin MarkoČeská inspekce životního prostředí

Přednáška bude zahájena prezentací výsledků pilotního projektu ECHA zaměřeného na internetový prodej chemických látek a směsí (čl. 48 nařízení CLP). Dále se dotkne tématu nové klasifikace nikotinu a jejího dopadu na označování náplní do elektronických cigaret. Zmíněny budou také kontroly nového označování chemických směsí po 1. 6. 2017.

12:00-13:00

- Oběd -

13:00-14:00

Ohlašování prostřednictvím ISPOP
Ing. Pavla JirůtkováCENIA, česká informační agentura životního prostředí

Přednáška bude zaměřena na zopakování základních postupů pro úspěšné podání hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Během prezentace bude mimo jiné předvedeno, jakým způsobem spravovat účet ISPOP (přidání a změny uživatelů), registrovat provozovny a kontrolovat podaná hlášení. Dále budou zopakovány základní informace pro podání hlášení z jednotlivých agend životního prostředí (odpady, voda, IRZ a ovzduší). Na závěr budou představeny novinky pro ohlašování dat za rok 2017, které vycházejí především z legislativních změn.

14:00-14:10

- Přestávka na kávu -

14:10-15:10

Aktuální problematika vodního hospodářství v podnikové praxi
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.Veolia ČR a.s.

Legislativní povinnosti a aktuální i připravované změny v české a evropské legislativě ve vodohospodářském oboru vč. současného stavu novelizace vodního zákona. Interní tlaky na snižování ekologické stopy (dopadu) podniků. Standardizace a požadavky na předcházení vstupu a čištění znečišťujících látek, unikajících do podzemní i povrchové vody. Praktické příklady omezování znečištění. Nový trend - recyklace průmyslových odpadních vod a reálné možnosti zero liquid discharge. Problematika odpadů (vč. kalů), souvisejících s vodohospodářskou podnikovou oblastí.

15:10-16:00

Oběhové hospodářství v souvislostech
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Přednáška zaměřená na oběhové hospodářství. Jaké jsou sociální, ekonomické a technické aspekty konceptu circular economy, který nutně ovlivní celý odběratelsko-dodavatelský řetězec? Jak se změní podmínky v oblasti ochrany životního prostředí pro podniky v nejbližších letech? Souvislosti a příklady dobré praxe.

 

Odborný garant a moderátor: 

Ing. Petr Šulc


2. den (21. listopadu 2017)
BOZP v roce 2018

Novinky v legislativě a v BOZP 
Robert Křepinský, Rada vlády pro BOZP, OS UNIOS

Řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel - úrazová pojišťovna při odškodnění pracovního úrazu 
JUDr. Martin Mikyskaadvokát a soudní znalec

Na modelovém reálném příkladu z praxe přednášející poukáže, které sporné skutečnosti se obvykle probírají a jak se řeší při odškodnění pracovního úrazu, včetně výpočtu jednotlivých nároků a soudní dohry případu

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
Ing. Alice Klingerová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ředitelka sekce hygieny práce 

V úvodu přednášky lektorka shrne právní předpisy upravující problematiku nebezpečných chemických látek a směsí s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců. Dále se zastaví u toho, jaké hlavní požadavky kladou na zaměstnavatele, jak by se tyto předpisy měly promítat do praxe na pracovištích, jak použít informace o klasifikaci a označení chemických látek a směsí a informace v bezpečnostním listu, případně rozšířeném bezpečnostním listu.

Vynechána nebude ani povinnost zpracování písemných pravidel vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jejich aktualizace dle CLP a časté nesrovnalosti, které se v nich vyskytují.

Na závěr přednášky zazní několik poznatků vzešlých z kontrolní činnosti a příklady nejčastěji zjišťovaných závad.

Údržba a novela zákona č. 309/2016 Sb., po roce a půl platnosti 
Ing. Milan KondziolkaOZO v prevenci rizik, poradce BOZP, nositel ocenění Profesionál - koordinátor BOZP 2016

Jeden z největších ohlasů loňského ročníku vzbudil příspěvek na toto téma. Přednášející v něm poukázal na to, že po poslední novele zákona č. 309/2006 Sb., vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP nejen pro rozsáhlejší práce na staveništích, ale také pro tzv. práce údržby. Diskuse se dále vedla ohledně toho, zda jediným, kdo je plán oprávněn zpracovat, osoba s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP na staveništi. Diskuse, kterou příspěvek vyvolal, vedla k formulaci jednoho ze závěrů konference. Závěr byl následně zaslán dotčeným subjektům a institucím, mj. také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Odpověď MPSV, další vývoj diskuse a jak do ní můžete přispět ZDE.

Novela úpravy pracovnělékařských služeb
MUDr. Anežka Sixtová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Schvalovacím procesem v červenci letošního roku prošla a nabyla platnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění zákona č. 202/2017 Sb., jenž nabude účinnosti dne 1. listopadu 2017. V návaznosti na to se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje i novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, která je prováděcím předpisem k zákonu a účinnosti by měla nabýt ke stejnému datu jako novela zákona. V době konání konference by měly mít oba právní předpisy za sebou necelý měsíc praktického používání. 

Pokud Vás téma zajímá podrobně, den před konáním konference se ve stejných prostorách koná kulatý stůl věnovaný výhradně novele úpravy pracovnělékařských služeb. Podrobnosti ZDE. Pokud máte zájem zúčastnit se Konoference i Kulatého stolu, kontaktujte nás, a my Vám pošleme nabídku dvoudenní účasti za zvýhodněných podmínek.  

Kategoirzace prací
Mgr. Pavla Šitychová
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště v Kolíně, vedoucí oddělení hygieny práce

V přednášce se mimo jiné dozvíte z jakých podkladů vycházet při zařazování prací do kategorií, kdy a jaké faktory pracovních podmínek měřit, jaká minimální preventivní opatření je nutné v případě prací zařazených do vyšších kategorií přijmout a jak se mohou práce zařazené do vyšších kategorií projevit na zdraví zaměstnanců. 

Alkohol na pracovišti
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Mgr. Bc. Michal Peškar
Randl Partners

I když zákaz požívání alkoholu na pracovišti a rovněž vstupování pod jeho vlivem je velmi dobře znám, bohužel v praxi je i velmi často porušován. Nejenže někteří zaměstnanci do práce pod vlivem alkoholu přijdou, někteří dokonce požívají alkohol přímo v pracovní době nebo během přestávek v práci. Zaměstnanci pod vlivem alkoholu mají sníženou pracovní pozornost, lehkomyslné chování, zpomalené reakce, a mnohdy tak podceňují nebezpečí, kterému vystavují sebe i své okolí, a mohou způsobit pracovní úraz a škody na majetku zaměstnavatele i jiných osob.

Přednáška shrne související otázky z právního pohledu – jak je zákaz alkoholu legislativně upraven, jakým způsobem lze zjišťovat ovlivnění zaměstnance alkoholem, jak nejlépe nastavit postupy při tomto zjišťování a jaké pracovněprávní postihy lze uplatnit vůči zaměstnanci, který byl prokazatelně pod vlivem alkoholu. Součástí výkladu bude také seznámení s judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti alkoholu, především s jejím podstatným vývojem v nedávné době.

Osoba zodpovědná za provoz vyhrazených technických zařízení
Martin Šturma
Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

Odborný garant a moderátor: 
Robert Křepinský

Ing. Petr Šulc

Odborný garant a moderátor konference

Ing. Petr Šulc

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Zahájení

9:00 - 9:05

Zahájení

JUDr. Libor Dvořák

9:00 - 9:30

Legislativní rámec povinností podnikového ekologa

JUDr. Libor Dvořák

ministerstvo životního prostředí

Přednáška se zaměří na nejnovější změny v legislativě životního prostředí. Především pak na:

 • Aktuální změny v právní úpravě EIA
  - novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších zákonů (č. 225/2017 Sb.) – nová procesní pravidla pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

  - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, nové znění přílohy č. 1 apod. 
 • Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
  -  novelizace tzv. emisní vyhlášky - úprava stanovení emisních limitů pro pachové látky, úprava náležitostí dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (10 - 300 kW), změna u některých kategorií tzv. vyjmenovaných zdrojů 
 • Novela vodního zákona
  - omezení administrativy u poplatků (upuštění od povinnosti podávat poplatková hlášení, omezení povinnosti ohlašování údajů přes ISPOP), přenos správy poplatků z ČIŽP na SFŽP, úprava způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem, úprava definice odpadní vody a další související změny
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

9:30 - 9:55

Česká a evropská odpadová legislativa

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Ministerstvo životního prostředí ČR

Po krátkém souhrnu posledních změn v odpadových předpisech se přednáška zaměří na připravovanou novelizaci evropských odpadových směrnic v rámci tzv. Balíčku k oběhovému hospodářství. Cílem připravované úpravy je zejména posun k vyšší recyklaci odpadů. V rámci přednášky budou představeny změny, které prostřednictvím českých předpisů ovlivní také povinnosti osob produkujících odpady nebo působících v odpadovém hospodářství v České republice.

Ing. Hana Krejsová

9:55 - 10:20

Česká a evropská chemická legislativa

Ing. Hana Krejsová

Přestávka na kávu

10:20 - 10:30

Přestávka na kávu

Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a hlavní pochybení

Ing. Lukáš Kůs

10:30 - 11:00

Kontroly v oblasti odpadového hospodářství

Ing. Lukáš Kůs

Česká inspekce životního prostředí

Prezentovány budou celkové výsledky ze všech kontrolovaných problematik v oblasti odpadového hospodářství. Detailněji se následně prezentace zaměří na povinnosti původců odpadů, včetně příkladů řešených případů.

RNDr. Oldřich Jarolím

11:00 - 11:30

Kontroly nařízení REACH

RNDr. Oldřich Jarolím

Česká inspekce životního prostředí

Prezentace se zaměří především na kontrolní projekty probíhající v roce 2017. Prvním z nich je REACH-EN-FORCE 5 zaměřený na rozšířené bezpečnostní listy a scénáře expozice. Další kontrolní projekt bude zaměřený na SVHC látky v předmětech. Kontrolováno bude jejich oznamování a předávání informací o jejich obsahu v předmětech. Dodržování těchto povinností může být výzvou zejména pro dovozce předmětů, zejména s ohledem na rozsudek ESD v této problematice č. C106/14. Budou zmíněny i probíhající kontroly omezených látek a nové přístrojové vybavení, které při těchto kontrolách ČIŽP využívá. Na závěr budou shrnuty výsledky kontrolní činnosti v oblasti nařízení REACH a nastíněna témata kontrol pro další období.

Mgr. Martin Marko

11:30 - 12:00

Kontroly nařízení CLP

Mgr. Martin Marko

Česká inspekce životního prostředí

Přednáška bude zahájena prezentací výsledků pilotního projektu ECHA zaměřeného na internetový prodej chemických látek a směsí (čl. 48 nařízení CLP). Dále se dotkne tématu nové klasifikace nikotinu a jejího dopadu na označování náplní do elektronických cigaret. Zmíněny budou také kontroly nového označování chemických směsí po 1. 6. 2017.

Oběd

12:00 - 13:00

Oběd

Ing. Pavla Jirůtková

13:00 - 14:00

Ohlašování prostřednictvím ISPOP

Ing. Pavla Jirůtková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Přednáška bude zaměřena na zopakování základních postupů pro úspěšné podání hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Během prezentace bude mimo jiné předvedeno, jakým způsobem spravovat účet ISPOP (přidání a změny uživatelů), registrovat provozovny a kontrolovat podaná hlášení. Dále budou zopakovány základní informace pro podání hlášení z jednotlivých agend životního prostředí (odpady, voda, IRZ a ovzduší). Na závěr budou představeny novinky pro ohlašování dat za rok 2017, které vycházejí především z legislativních změn. 

Přestávka na kávu

14:00 - 14:10

Přestávka na kávu

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

14:10 - 15:10

Aktuální problematika vodního hospodářství v podnikové praxi

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Veolia ČR a.s.

Legislativní povinnosti a aktuální i připravované změny v české a evropské legislativě ve vodohospodářském oboru vč. současného stavu novelizace vodního zákona. Interní tlaky na snižování ekologické stopy (dopadu) podniků. Standardizace a požadavky na předcházení vstupu a čištění znečišťujících látek, unikajících do podzemní i povrchové vody. Praktické příklady omezování znečištění. Nový trend - recyklace průmyslových odpadních vod a reálné možnosti zero liquid discharge. Problematika odpadů (vč. kalů), souvisejících s vodohospodářskou podnikovou oblastí.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Oběhové hospodářství v souvislostech

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

SUEZ Využití zdrojů a.s.

Přednáška zaměřená na oběhové hospodářství. Jaké jsou sociální, ekonomické a technické aspekty konceptu circular economy, který nutně ovlivní celý odběratelsko-dodavatelský řetězec? Jak se změní podmínky v oblasti ochrany životního prostředí pro podniky v nejbližších letech? Souvislosti a příklady dobré praxe.

Robert Křepinský

ODBORNÝ GARANT a MODERÁTOR

Robert Křepinský

předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS, OZO v prevenci rizik

ZAHÁJENÍ

9:00

ZAHÁJENÍ

Robert Křepinský

9:00 - 9:45

Novinky v legislativě a v BOZP

Robert Křepinský

předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS, OZO v prevenci rizik

Nejvýznamnější legislativní novinky za uplynulé období a výhled pro budoucí měsíce. Významné změny, o jejichž obsahu a požadavcích by měl mít každý odborník na BOZP přehled.

MUDr. Anežka Sixtová

9:45 - 10:30

Novela úpravy pracovnělékařských služeb

MUDr. Anežka Sixtová

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Schvalovacím procesem v červenci letošního roku prošla a nabyla platnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění zákona č. 202/2017 Sb., jenž nabude účinnosti dne 1. listopadu 2017. V návaznosti na to se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje i novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, která je prováděcím předpisem k zákonu a účinnosti by měla nabýt ke stejnému datu jako novela zákona. V době konání konference by měly mít oba právní předpisy za sebou necelý měsíc praktického používání.

Novela zákona č. 373/2011 Sb. přináší řadu změn v oblasti posudkové péče a pracovnělékařských služeb, které přispějí ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání a zaměstnavatele, rovněž i pro poskytovatele zdravotních služeb. Upravené právní předpisy zohledňují také relevantní závěry projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, které byly přijaty na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 27. 7. 2015.

Úpravy se týkají například předkládání výpisů ze zdravotnické dokumentace, včetně stanovení doby pro jejich vydání a doby jejich platnosti, postupu pro stanovení rozsahu vyšetření při absenci výpisu, vydávání lékařských posudků a jejich přezkoumávání, včetně úpravy lhůt u některých posudků a zakotvení možnosti vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku. Další úpravy se týkají zejména změny rozsahu poskytování pracovnělékařských služeb při výkonu prací kategorie první, zajišťování pracovnělékařských služeb agenturou práce, upřesnění povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů pracovnělékařských služeb, umožnění poskytování pracovnělékařských služeb na základě smlouvy i jiným poskytovatelem, než je smluvní poskytovatel zaměstnavatele, a úprava se dotkne i některých dalších oblastí.

Novela prováděcí vyhlášky pak upravuje v návaznosti na úpravy v zákoně bližší podrobnosti k jednotlivým upravovaným oblastem. Upravuje se například režim provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství u prací kategorie první, podmínky k provádění odborných vyšetření, spolupráce poskytovatelů pracovnělékařských služeb s dalšími specialisty, lhůty pro některé periodické prohlídky, postup při souběhu mimořádné a periodické prohlídky. Dále se upravují v příloze č. 2 u některých rizikových faktorů nemoci nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, případně rozsah odborných vyšetření, a to na základě nových vědeckých poznatků a podnětů z praxe.

Podrobnosti o novele obou předpisů a první poznatky v souvislosti s platností nové úpravy sdělí přednášející, která se na přípravě novely zákona i vyhlášky podílela. 

Pokud Vás téma zajímá podrobně, den před konáním konference se ve stejných prostorách koná kulatý stůl věnovaný výhradně novele úpravy pracovnělékařských služeb. Podrobnosti ZDE. Pokud máte zájem zúčastnit se Konoference i Kulatého stolu,kontaktujte nás, a my Vám pošleme nabídku dvoudenní účasti za zvýhodněných podmínek.  

PŘESTÁVKA NA KÁVU

10:30 - 10:45

PŘESTÁVKA NA KÁVU

Ing. Alice Klingerová

10:45 - 11:30

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Ing. Alice Klingerová

ředitelka sekce hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

V úvodu přednášky lektorka shrne právní předpisy upravující problematiku nebezpečných chemických látek a směsí s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců. Dále se zastaví u toho, jaké hlavní požadavky kladou na zaměstnavatele, jak by se tyto předpisy měly promítat do praxe na pracovištích, jak použít informace o klasifikaci a označení chemických látek a směsí a informace v bezpečnostním listu, případně rozšířeném bezpečnostním listu.

Vynechána nebude ani povinnost zpracování písemných pravidel vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jejich aktualizace dle CLP a časté nesrovnalosti, které se v nich vyskytují.

Na závěr přednášky zazní několik poznatků vzešlých z kontrolní činnosti a příklady nejčastěji zjišťovaných závad.

Mgr. Pavla Šitychová

11:30 - 12:15

Kategorizace prací, rizikové faktory a jejich měření

Mgr. Pavla Šitychová

vedoucí Oddělení hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kolín

Kategorizace prací je nástroj pro hodnocení pracovních rizik a pracovních podmínek a zaměstnavatel má povinnost tento nástroj při hodnocení jednotlivých prací vykonávaných na jeho pracovištích použít. Podstatou kategorizace prací není jen vlastní zařazení jednotlivých prací do kategorií, ale v prvé řadě přijmutí opatření k ochraně zdraví zaměstnanců s ohledem na výsledky tohoto hodnocení, tak aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví zaměstnanců.

V přednášce se mimo jiné dozvíte z jakých podkladů vycházet při zařazování prací do kategorií, kdy a jaké faktory pracovních podmínek měřit, jaká minimální preventivní opatření je nutné v případě prací zařazených do vyšších kategorií přijmout a jak se mohou práce zařazené do vyšších kategorií projevit na zdraví zaměstnanců. 

OBĚD

12:15 - 13:00

OBĚD

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. JUDr. Bc. Michal Peškar

13:00 - 13:45

Alkohol na pracovišti

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., JUDr. Bc. Michal Peškar

Randl Partners

I když zákaz požívání alkoholu na pracovišti a rovněž vstupování pod jeho vlivem je velmi dobře znám, bohužel v praxi je i velmi často porušován. Nejenže někteří zaměstnanci do práce pod vlivem alkoholu přijdou, někteří dokonce požívají alkohol přímo v pracovní době nebo během přestávek v práci. Zaměstnanci pod vlivem alkoholu mají sníženou pracovní pozornost, lehkomyslné chování, zpomalené reakce, a mnohdy tak podceňují nebezpečí, kterému vystavují sebe i své okolí, a mohou způsobit pracovní úraz a škody na majetku zaměstnavatele i jiných osob.

Přednáška shrne související otázky z právního pohledu – jak je zákaz alkoholu legislativně upraven, jakým způsobem lze zjišťovat ovlivnění zaměstnance alkoholem, jak nejlépe nastavit postupy při tomto zjišťování a jaké pracovněprávní postihy lze uplatnit vůči zaměstnanci, který byl prokazatelně pod vlivem alkoholu. Součástí výkladu bude také seznámení s judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti alkoholu, především s jejím podstatným vývojem v nedávné době.

JUDr. Martin Mikyska

Řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel - úrazová pojišťovna při odškodnění pracovního úrazu

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec

Na modelovém reálném příkladu z praxe přednášející poukáže, které sporné skutečnosti se obvykle probírají a jak se řeší při odškodnění pracovního úrazu, včetně výpočtu jednotlivých nároků a soudní dohry případu.

PŘESTÁVKA NA KÁVU

14:45 - 15:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

Ing. Milan Kondziolka

15:45 - 16:30

Údržba a novela zákona č. 309/2016 Sb., po roce a půl platnosti

Ing. Milan Kondziolka

PreventCom s.r.o., Společná vize o.s.
konzultant BOZP, koordinátor BOZP na staveništi

Jeden z největších ohlasů loňského ročníku vzbudil příspěvek na toto téma. Přednášející v něm poukázal na to, že po poslední novele zákona č. 309/2006 Sb., vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP nejen pro rozsáhlejší práce na staveništích, ale také pro tzv. práce údržby. Diskuse se dále vedla ohledně toho, zda jediným, kdo je plán oprávněn zpracovat, osoba s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP na staveništi. Diskuse, kterou příspěvek vyvolal, vedla k formulaci jednoho ze závěrů konference. Závěr byl následně zaslán dotčeným subjektům a institucím, mj. také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Odpověď MPSV, další vývoj diskuse a jak se do ní můžete zapojit ZDE.

Martin Šturma

15:00 - 15:45

Osoba odpovědná za provoz VTZ

Martin Šturma

Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lukáš Kůs

vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP. V letech 2005 – 2011 pracoval jako inspektor oddělení odpadového hospodářství na oblastním inspektorátu Praha.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Martin Marko

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Oldřich Jarolím

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Pavla Šitychová

od ukončení studia působí v hygienické službě, posledních deset let na pozici vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Kolín.

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Zakladatelka a partnerka advokátní kanceláře Randl Partners, spolumajitelka vzdělávací agentury Randls Training a externí vyučující pracovního práva na FF UK. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studovala rovněž na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. 

V oblasti pracovního práva se specializuje zejména na kolektivní…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Bc. Michal Peškar

Advokát a partner v advokátní kanceláři Randl Partners, předseda AKV - Asociace pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovněprávních vztahů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Specializuje se na problematiku pracovního práva, zejména na otázky kolem pracovní doby, elektronizace v…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Ing. Alice Klingerová

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako…

Více informací a další semináře lektora

Martin Šturma

provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá, zavádí na míru šité provozní dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Libor Dvořák

Narodil se 13. června 1975 v Novém Městě na Moravě. V únoru 2001 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy, od té doby byl zaměstnán v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí (MŽP) jako specialista na problematiku posuzování vlivů na životní prostředí, přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, účast veřejnosti…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Hana Krejsová

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavla Jirůtková

V minulosti pracovala ve státní správě, po té v průmyslovém odvětví na pozici ekologa a také ve společnostech zabývajících se zneškodňováním odpadů. Má bohaté praktické zkušenosti s podnikovou ekologií a ohlašováním.

Od roku 2010 pracuje v CENIA, česká informační agentura životního prostředí na pozici Specialista ISPOP a IRZ, kde zajišťuje zejména…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Ondřej Beneš,, Ph.D., MBA, LL.M.

Vrcholový manažer s akademickým vzděláním a následnou odbornou praxí jak v řídící, tak i technické, právní a ekonomické oblasti.

Více informací a další semináře lektora

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

má za sebou více než 25 let praxe v odpadovém hospodářství v ČR i zahraničí, v současné době je generálním ředitelem SUEZ v ČR. S oblibou tvrdí, že „slovo odpady mizí z našeho slovníku, aby bylo nahrazeno výrazem zdroje“ - ostatně SUEZ nazval svou aktuální kampaň „revolucí zdrojů“ („resource revolution“).

Mimo jiného je členem správní rady EMPRESS,…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skevbp/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Místo konání

Akce se koná ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 v konferenčním centru Grandior Hotel Prague (U Hájků). Informujte se na možnost výhodného ubytování přímo v místě konání, nebo v jeho blízkosti. 

Last Minute sleva 20 %!

Běžná cena: 6980 Kč + 21 % DPH

Cena se slevou: 5 584 Kč + 21 % DPH

Společenský večer s kulturním programem a rautem v ceně!

V rámci účastnického poplatku je možná účast různých osob první a druhý den.

Termín a místo konání

20.11. – 21.11.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Přední odborníci na oblasti BOZP a podnikové ekologie otevřou aktuální i dlouhodobě významná témata z oblasí podnikové ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V předsálí se koná miniveletrh společností nabízejících výrobky, služby a řešení pro oblasti BOZP a podnikové ekologie.