Akademie Dashöfer

Specialista na stavební právo

Ing. Eva Fialová, JUDr. Martina Franková Ph.D., Ing. Vladimíra Helebrantová, Mgr. Jana Janečková, Ing. Petr Novák

Cílem cyklu čtyř seminářů je poskytnout účastníkům nejen kompletní informaci o novele stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. ledna 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, ale také k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem cyklu čtyř seminářů je poskytnout účastníkům nejen kompletní informaci o novele stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. ledna 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, ale také k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Kurz je možné absolvovat jako celek nebo se lze přihlásit na jednotlivé semináře samostatně.

Obsah semináře

Obsahem seminářů je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb.). Samostatný seminář je věnován správnímu řádu se zaměřením na řízení vedená podle stavebního zákona a vybraným částem změn souvisejících zákonů. Poslední seminář je zaměřen na seznámení posluchačů s problematikou uvedených prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a to s ohledem na aplikační praxi.  Na každém semináři bude i dostatečný prostor pro dotazy.

Seminář č. 1: Územní plánování

Datum: 27. 3. 2018

 • Zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • Náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • Územní plán s prvky regulačního plánu
 • Účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • Územní studie a územně analytické podklady
 • Lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • Náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace
 • a další body novely SZ
 • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Dotazy

Seminář č. 2: Územní rozhodování a stavební řád

Datum: 3. 4. 2018

 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • Druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • Společné povolení
 • Povolování  provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • Užívání staveb  (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • Odstraňování staveb
 • Správní trestání
 • Změny souvisejících zákonů (zejména zákona č. 416/2009 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb.)
 • Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Dotazy

Seminář č. 3: Správní řád

Datum: 10. 4. 2018

 • Správní řád a jeho systematika
  • Vztah správního řádu a stavebního zákona
  • Správní orgány
  • Příslušnost a její změny
  • Úřední osoby a posuzování podjatosti
  • Doručování písemností, včetně datových schránek
  • Správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení řízení, náležitosti rozhodnutí)
 • Účastníci řízení
 • Odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
  • Ochrana proti nečinnosti
  • Jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
  • Veřejnoprávní smlouvy
  • Opatření obecné povahy
  • Dotazy

Seminář č. 4: Obecné požadavky na výstavbu

Datum: 17. 4. 2018

 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (část třetí a čtvrtá - § 20 - 27)
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (včetně příloh)

            Časový harmonogram semináře:

            Seminář č. 1: Územní plánování

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 15.00 – přednáška (3. část+ diskuse)

            Seminář č. 2: Územní rozhodování a stavební řád, č. 3: Správní řád a č. 4: Obecné požadavky na výstavbu

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

            14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

            14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

            Lektor

            Ing. Eva Fialová

            přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako vrchní ministerský rada. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích.

            Více informací a další semináře lektora

            Ing. Vladimíra Helebrantová

            absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dlouhá léta působí na stavebním úřadu v první i druhé instanci. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha a dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo.

            Více informací a další semináře lektora

            Mgr. Jana Janečková

            v roce 1995 absolvovala právnickou fakultu UK v Praze, téhož roku nastoupila jako právnička na Magistrát hlavního města Prahy. Od roku 2015 zastává pozici vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu MHMP.  Od roku 2016 je členkou České Společnosti pro stavební právo, publikuje v Bulletinu Stavební právo.

            Více informací a další semináře lektora

            Ing. Petr Novák

            lektor Ing. Petr Novák se problematikou bezbariérového užívání staveb zabývá již 20 let. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT, nejprve pracoval v neziskovém sektoru a od roku 2004 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako ministerský rada se zaměřením na bezbariérové užívání staveb. Vzhledem ke svému zrakovému postižení má i vlastní uživatelskou…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            27.3. – 17.4.2018

            9:00 - 16:00

            Praha

            Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            12 990,- Kč

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.