Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie Dashöfer

Specialista na stavební právo (novela stavebního zákona, správní řád a prováděcí vyhlášky)

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem cyklu čtyř seminářů je poskytnout účastníkům nejen kompletní informaci o novele stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. ledna 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, ale také k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Kurz je možné absolvovat jako celek nebo se lze přihlásit na jednotlivé semináře samostatně.

Obsah semináře

Obsahem seminářů je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb.). Samostatný seminář je věnován správnímu řádu se zaměřením na řízení vedená podle stavebního zákona a vybraným částem změn souvisejících zákonů. Poslední seminář je zaměřen na seznámení posluchačů s problematikou uvedených prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a to s ohledem na aplikační praxi.  Na každém semináři bude i dostatečný prostor pro dotazy.

Seminář č. 1: Územní plánování

Datum: 27. 3. 2018

 • Zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • Náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • Územní plán s prvky regulačního plánu
 • Účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • Územní studie a územně analytické podklady
 • Lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • Náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace
 • a další body novely SZ
 • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Dotazy

Seminář č. 2: Územní rozhodování a stavební řád

Datum: 3. 4. 2018

 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • Druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • Společné povolení
 • Povolování  provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • Užívání staveb  (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • Odstraňování staveb
 • Správní trestání
 • Změny souvisejících zákonů (zejména zákona č. 416/2009 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb.)
 • Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Dotazy

Seminář č. 3: Správní řád

Datum: 10. 4. 2018

 • Správní řád a jeho systematika
  • Vztah správního řádu a stavebního zákona
  • Správní orgány
  • Příslušnost a její změny
  • Úřední osoby a posuzování podjatosti
  • Doručování písemností, včetně datových schránek
  • Správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení řízení, náležitosti rozhodnutí)
 • Účastníci řízení
 • Odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
  • Ochrana proti nečinnosti
  • Jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
  • Veřejnoprávní smlouvy
  • Opatření obecné povahy
  • Dotazy

Seminář č. 4: Obecné požadavky na výstavbu

Datum: 17. 4. 2018

 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (část třetí a čtvrtá - § 20 - 27)
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (včetně příloh)

            Časový harmonogram semináře:

            Seminář č. 1: Územní plánování

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 15.00 – přednáška (3. část+ diskuse)

            Seminář č. 2: Územní rozhodování a stavební řád, č. 3: Správní řád a č. 4: Obecné požadavky na výstavbu

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

            14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

            14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

            Lektor

            přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako vrchní ministerský rada. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích.

            absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dlouhá léta působí na stavebním úřadu v první i druhé instanci. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha a dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo.

            v roce 1995 absolvovala právnickou fakultu UK v Praze, téhož roku nastoupila jako právnička na Magistrát hlavního města Prahy. Od roku 2015 zastává pozici vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu MHMP.  Od roku 2016 je členkou České Společnosti pro stavební právo, publikuje v Bulletinu Stavební právo.

            lektor Ing. Petr Novák se problematikou bezbariérového užívání staveb zabývá již 20 let. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT, nejprve pracoval v neziskovém sektoru a od roku 2004 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako ministerský rada se zaměřením na bezbariérové užívání staveb. Vzhledem ke svému zrakovému postižení má i vlastní uživatelskou

            Termíny a přihláška

            DatumČasMěstoMístoCena 
            27.3. – 17.4.20189:00 - 16:00Praha
            CUBE Office Center
            12990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

            Požádat o nový termín

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
            Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
            Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


            Doplňující informace

            Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

            Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

            Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
            Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

            Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

            Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

            • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
            • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
            • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
            • semináře Praha 6
            • semináře na míru
            • prezence účastníků kurzu
            • formy firemního vzdělávání
            • bonusy ke vzdělávání
            • školení Praha - Amarilis
            • školení Praha - Amarilis - místnost
            • školení Praha - Clarion
            • školení Praha - Clarion - místnost
            • bonusy ke vzdělávání - aktuality
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení

            .

            Ochrana osobních údajů a jejich používání

            Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

            Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

            1. Data a jejich využití 

            Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

             

             

             

             

            Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

            Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

            2. Zabezpečení dat 

            Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

            Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

             

            3. Práva subjektů

            Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

            V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz