skbozp24

Konference

Konference BOZP

Robert Křepinský

Již X. ročník populárního setkání pro všechny zainteresované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posluchači si od renomovaných odborníků vyslechnou přednášky na aktuální témata, novinky z uplynulého roku i informace o událostech očekávaných pro příští období. Tradičně je akce doplněna velkou výstavou dodavatelů řešení a služeb pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

18.11.2024

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

18.11.2024

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.

V roce 2024 se bude konat již jubilejní X. ročník této akce, která vždy pokryje zásadní témata, kterými BOZP v České republice žije. program se soustředí především na legislativní vývoj v oblasti BOZP. 

Program:

Při sestavování programu letošní konference vycházíme z oblastí dotčených očekávanými legislativními změnami. Kromě informace o těchto změnách v oblasti BOZP probereme tyto změny v širším kontextu formou komponovaných bloků.

Změny v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Plánovaná novelizace se dotkne některých typů pracovnělékařských prohlídek, stanoví náhradní postupy, organizaci a provádění pracovnělékařských služeb v době mimořádných událostí a zavede nový systém péče o zdraví zaměstnanců – systém zaměstnavatelské prevence. Jak bude tento systém vypadat, jak bude organizován a jak se změní dosavadní způsob výkonu pracovnělékařských prohlídek a dalších služeb v ochraně zdraví zaměstnanců při práci na pracovištích probereme v uceleném bloku věnovaném těmto službám. 

Novely zákoníku práce

Většina plánovaných úprav v zákoníku práce se týká pracovněprávních otázek a představíme je formou rychlého přehledu. Významnou změnou, u které se zastavíme déle, je sloučení výpovědních důvodů při ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, což znamená, že výpovědi se již nebudou rozlišovat podle písmene d) a e) § 52 zákoníku ráce. Jaký bude nový postup, pokud zaměstnanec ztratí dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci, kterou vykonával dosud a zaměstnavatel ho nebude moci převést na jinou práci, si řekneme v dalším uceleném bloku.

Nařízení vlády o evidenci úrazů

Očekává se nové nařízení vlády, které nahradí stávající nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. V další části programu si probereme zásadní změny a využijeme je k otevření tématu pracovních úrazů a jejich posuzování, vyšetřování a odškodňování z různých pohledů práva.

Stavebnictví

Stavebnictví patří z hlediska úrazovosti mezi nejnebezpečnější obory, a to i co do vážných úrazů. Na konferenci se budeme zabývat novelami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se podíváme na pozici koordinátora BOZP na staveništi a poznatky orgánů inspekce práce při kontrolách v této oblasti.

Fotovoltaika z pohledu BOZP

V rámci snahy o energetické úspory a dosažení cílů udržitelnost instaluje stále více organizací FVE systémy. V blízké budoucnosti to pro některé bude i povinné. Fotovoltaika zahrnuje přípravu objektu, zabezpečení, posouzení požární bezpečnosti, převzetí instalace, dokumentaci, revize, školení zaměstnanců a stanovení osob, které mohou systémy obsluhovat. Účastníkům představíme zkušenosti z přípravy těchto systémů z pohledu odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochrany, perspektivu dozoru nad těmito zařízeními a legislativní aspekty ve světle nové normy (toho času tzv. přípravné verze) ČSN P 73 0847 (730847) Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

18.11.2024

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

18.11.2024

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

IX. ročník 20.11.2023     >>více<<

VIII. ročník 21.11.2022   >>více<<

VII. ročník 22.11.2021    >>více<<

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<