Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Účetnictví

Pravidelně pro Vás pořádáme prezenční semináře a e-learningové kurzy, které Vás seznámí se změnami a novými právními úpravami v oblasti účetnictví. Celoročně pak můžete sledovat také videosemináře na portálu videocampus.cz.

Naše semináře jsou vedeny na profesionální úrovni tak, aby byl výklad podán srozumitelně a účastníci si z něho odnesli všechny potřebné informace. O tom svědčí i mnoho jejich pozitivních reakcí. Setkat se můžete se zkušenými odborníky z praxe, kterými jsou například Zdeněk KřížekIng. Růžena Klímová nebo Ing. Ivana Zatloukalová.

Aktuální nabídku kurzů naleznete zde

TOP prezenční semináře

Účastníci semináře se seznámí s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejícími. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat.

Obsah semináře budou obecně tvořit následující témata: změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny v zaměstnávání cizinců a občanů EU, změny v odškodňování pracovních úrazů – bolestné, příprava na budoucí povolání, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti k datu konání semináře.

TOP on-line kurzy

On-line kurz vychází z aktuálních znění právních předpisů platných pro rok 2016. Jedinečný návod na vytvoření a vedení mzdového systému. Krok za krokem Vás on-line kurz provede všemi povinnostmi, které musí mzdová účetní zvládnout při nástupu zaměstnance, na konci měsíce a kalendářního roku a při ukončení pracovního poměru.

TOP konference

Konference bude věnována elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Nebude opomenuto i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Kurzy IFRS

Pokud Vás zajímá oblast mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pak je pro Vás pravidelně pořádán seminář Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS s Ing. Radkou Loja, FCCA nebo IFRS v praxi s Ing. Helenou Vojáčkovou MBA, FCCA.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz